Last Updates

Posted in Čeština, Deutsch, English, Español, Français, Português | Comments Off on Last Updates

Třídní válka 13/2021: „Rojavská revoluce“? „Protistátní“? „Antikapitalistická“? Nebo nová mystifikace?

| Čeština | English | Français | PDF |

„Rojavská revoluce“? „Protistátní“? „Antikapitalistická“? Nebo nová mystifikace?

Základní otázka všech revolucionářů ve vztahu k Rojavě zní následovně: Je to, co někteří nazývají „Rojavská revoluce“, opravdu sociální revoluce nebo lépe řečeno, je součástí dynamiky ničení současného společenského řádu (tj. kapitalistického řádu)? Nebo jde spíše o proces instrumentalizace a usměrnění autentického hnutí vzpoury proti bídě a represi státu sociálně demokratickými (a tedy buržoazními) institucemi pod záminkou „sociálního osvobození“, které lépe ospravedlní jejich „boje za národní osvobození“?

Je samozřejmě přirozené, že revoluční hnutí hledalo odpověď na tuto otázku v diskuzích a konfrontacích často protichůdných, nejasných a komplexních názorů, svědectví a analýz. Jako „Třídní válka“ jsme se této debaty samozřejmě také účastnili a vybrané příspěvky jsme se snažili zprostředkovat i na našem blogu.

A troufáme si říci, že tato debata vedla k jedinému závěru: že slavná „rojavská revoluce“ není v žádném případě součástí revoluční „antikapitalistické“ a „proti-státní“ dynamiky. Není to nakonec nic víc než místní varianta „Bolívarovské revoluce“ či „socialismu 21. století“ ovládaná a ohraničená mocným strojem propagandy kombinujícím „libertariánský municipalismus“, marxismus-leninismus a „národní osvobození“.

Ti, kdo dnes tento závěr popírají, nejsou nechápaví nebo málo informovaní. Jsou to prostě stoupenci reformy kapitálu, jeho přetření na „rudo“, přívrženci strategie všechno změnit, aby to podstatné zůstalo stejné. A jestliže dnes na mezinárodní úrovni slyšíme hlavně hlasy stoupenců Rojavy (i když méně než dřív), je to proto, že pro revolucionáře už byla tato otázka vyřešena a jejich kritický postoj vůči Rojavě zůstává neměnný (což nevylučuje, že proletářské hnutí v regionu v budoucnu chytí druhý dech a postaví se proti sociálně-demokratické rekuperaci svého boje, což samozřejmě jako komunisté podporujeme).

Continue reading

Posted in Activity of the group - Czech, Bulletin, Bulletin CS, Čeština, Internacionalismus, Maghreb - Mašrek, Třídní boj ve Světě | Tagged , | Comments Off on Třídní válka 13/2021: „Rojavská revoluce“? „Protistátní“? „Antikapitalistická“? Nebo nová mystifikace?

Class War 13/2021: “Rojava Revolution”? “Anti-State”? “Anti-Capitalist”? Or a new mystification?

| Čeština | English | Français | PDF |

“Rojava Revolution”? “Anti-State”? “Anti-Capitalist”? Or a new mystification?

The essential question we should ask ourselves about Rojava is the following one: Is what some call the “Rojava Revolution” really a social revolution or better said is it a part of the dynamics of destruction of the present social order (that is to say capitalist order)? Or, on the contrary, wouldn’t it be rather about a process of instrumentalization and containment by social-democrat institutions (and therefore bourgeois ones), under the pretext of “social liberation”, of an authentic movement of revolt against misery and State repression, in order to better justify their “struggles of national liberation?

The revolutionary movement naturally sought the answer to this question in discussions and confrontations of often conflicting, vague and complex views, testimonies and analyzes. As “Class War” we took part in this debate too, and we published a selection of contributions to the debate on our blog.

And we can say that this debate has led to a single conclusion: that the famous “Rojava revolution” is by no means part of the revolutionary “anti-capitalist” and “anti-state” dynamics. After all, it is nothing more than a local variant of the “Bolivarian Revolution” or “21st century socialism” controlled and limited by a powerful propaganda machine combining “libertarian municipalism”, Marxism-Leninism and “national liberation”.

Those who deny this conclusion today are not slow to understand or poorly informed. They are simply followers of reform of Capital, its repainting on “red”, adherents of the strategy of changing everything so that the essential remains the same. And today if we hear mostly the voices of Rojava’s supporters at the international level (though less than before), it is because for the revolutionaries this issue has already been resolved and their critical attitude towards Rojava remains unchanged (which does not rule out that the proletarian movement in the region in the future takes a second breath and opposes the social-democratic recuperation of his struggle, which we, as communists, support, of course).

Continue reading

Posted in Activity of the group - English, Bulletin, Bulletin EN, Class struggle in the world, English, Internationalism, Maghreb - Mashrek, Our translations | Tagged , | Comments Off on Class War 13/2021: “Rojava Revolution”? “Anti-State”? “Anti-Capitalist”? Or a new mystification?

Guerre de Classe 13/2021 : « Révolution au Rojava » ? « Antiétatique » ? « Anticapitaliste » ? Ou encore une nouvelle mystification ?

| Čeština | English | Français | PDF |

« Révolution au Rojava » ? « Antiétatique » ? « Anticapitaliste » ? Ou encore une nouvelle mystification ?

La question essentielle que nous devons nous poser à propos du Rojava est la suivante : ce que d’aucuns appellent la « Révolution du Rojava » est-elle vraiment une révolution sociale ou, mieux dit, s’inscrit-elle bien dans une dynamique de destruction de l’ordre social présent (c’est-à-dire l’ordre capitaliste) ? Ou, au contraire, ne s’agirait-il pas plutôt d’un processus d’instrumentalisation et d’encadrement par des institutions sociale-démocrates (et donc bourgeoises), sous couvert de « libération sociale », d’un authentique mouvement de révolte contre la misère et la répression étatique, afin de mieux justifier leurs « luttes de libération nationale » ?

Le mouvement révolutionnaire a naturellement cherché la réponse à cette question dans des discussions et des confrontations de points de vue, de témoignages et d’analyses souvent divergents, confus et complexes. Notre groupe « Guerre de Classe » a également pris part à ce débat, et nous avons publié une sélection de contributions au débat sur notre blog.

Et nous pouvons dire que ce débat a conduit à une seule conclusion : que la fameuse « Révolution du Rojava » ne fait aucunement partie de la dynamique révolutionnaire « anticapitaliste » et « antiétatique ». En fin de compte, elle n’est rien de plus qu’une variante locale de la « Révolution bolivarienne » ou du « Socialisme du 21ème siècle », contrôlée et limitée par une puissante machine de propagande combinant le « municipalisme libertaire », le marxisme-léninisme et la « libération nationale ».

Ceux qui nient cette conclusion aujourd’hui ne le font pas parce qu’ils seraient lents à comprendre ou mal informés. Ce sont simplement des adeptes de la réforme du Capital, se contentant de le repeindre en « rouge », ce sont des tenants de la stratégie consistant à tout changer afin que l’essentiel reste le même. Et aujourd’hui, si nous entendons surtout les voix des partisans du Rojava au niveau international (cependant moins qu’auparavant), c’est parce que pour les révolutionnaires cette question a déjà été résolue et que leur attitude critique envers le Rojava reste inchangée (ce qui n’exclut pas que le mouvement prolétarien dans la région reprenne son souffle dans le futur et s’oppose à la récupération social-démocrate de sa lutte, ce que nous, en tant que communistes, soutenons pleinement).

Continue reading

Posted in Activity of the group - French, Bulletin, Bulletin FR, Dans le Monde Une Classe En Lutte, Français, Internationalisme, Maghreb - Machrek | Tagged , | Comments Off on Guerre de Classe 13/2021 : « Révolution au Rojava » ? « Antiétatique » ? « Anticapitaliste » ? Ou encore une nouvelle mystification ?

¿Arde Cuba? (es) (fr) (en) (pt)

| Español | Français | English | Português |

Última actualización: 12/08/2021 | Français | English | Português |

Análisis de la actual crisis y revuelta en Cuba desde la perspectiva comunista radical

Los hechos y sus falsas versiones de derecha y de izquierda

Mediante acciones directas y espontáneas de masas que van desde hacer marchas y asambleas autoconvocadas hasta volcar a mano propia autos de la policía y saquear tiendas, el proletariado de la región cubana se está levantando en las calles contra el hambre y contra la tiranía estatal, es decir contra las miserables condiciones materiales de existencia impuestas por el capitalismo y su crisis actual, al igual que lo ha hecho el proletariado de las regiones colombiana, birmana, iraní y sudafricana durante este año, y al igual que lo hizo el proletariado de las regiones ecuatoriana, chilena, haitiana, francesa e irakí, entre otras, hace dos años.

Con todas sus debilidades, limitaciones y contradicciones internas (patriotismo, interclasismo, falta de autonomía revolucionaria, aislamiento, etc.), la revuelta proletaria de estos días en la región cubana es un eslabón o un episodio más de la tendencia hacia la recomposición de la revuelta proletaria internacional que se abrió en el 2018-2019 y se vio “interrumpida” por la pandemia y la dictadura sanitaria contrainsurreccional o la contrarrevolución preventiva del 2020-2021 por parte de todos los Estados de este planeta.

Continue reading

Posted in Blog - english, Blog - french, Blog - other languages, Class struggle in the world, Dans le Monde Une Classe En Lutte, English, Español, Français, Internationalism, Internationalisme, Nos traductions, Other languages, Our translations, Português | Tagged | Comments Off on ¿Arde Cuba? (es) (fr) (en) (pt)

[GCI-ICG] Tesis acerca de la revolución y la contrarrevolución en la región española durante los años treinta (es) (en) (fr) (cs)

| Español | English | Français | Čeština |

Publicamos aquí un documento histórico, elaborado en 1997 por los compañeros del Grupo Comunista Internacionalista (GCI), que sintetiza en forma de tesis las rupturas programáticas alcanzadas por nuestra comunidad de lucha acerca de la revolución y la contrarrevolución en España durante los años 30.

Estas tesis son un documento de trabajo, un borrador, y debían ser criticadas con el fin de obtener contribuciones más amplias en vistas de la publicación de materiales sobre el tema.

Hasta la fecha, el GCI sólo ha publicado una revista completa dedicada a esta cuestión crucial, a saber, Comunismo nº66,…

Continue reading

Posted in Blog - english, Blog - french, Blog - other languages, Čeština, English, Español, Français, Internationalism, Internationalisme, Naše příspěvky, Nos traductions, Other languages, Our translations | Tagged , , , | Comments Off on [GCI-ICG] Tesis acerca de la revolución y la contrarrevolución en la región española durante los años treinta (es) (en) (fr) (cs)

¡Arde Colombia! (es) (fr) (en) (de) (pt)

| Español | Français | English | Deutsch | Português |

Última actualización: 20/07/2021 | Deutsch | Português |

  • Por qué lucha el proletariado en Colombia (Barbaría)
  • Solidaridad con la revuelta en Colombia: Abajo el genocidio estatal (Vamos hacia la vida)
  • Correspondencia desde Colombia (Biblioteca Alberto Ghiraldo)
  • Colombia arde contra el gobierno fascista de Iván Duque (Valladolor Internacionalista)

Por qué lucha el proletariado en Colombia

En las últimas semanas, la clase trabajadora colombiana se ha enfrentado con firmeza a los nuevos ataques de la burguesía, concretados esta última vez en una reforma fiscal del gobierno que busca incrementar la extracción de plusvalía por nuevas vías. El proletariado colombiano viene sufriendo agresiones continuas por parte de la burguesía, que se expresan en un deterioro progresivo de las condiciones de vida, fuertes desigualdades sociales y el empleo contundente de la violencia (militar y paramilitar) contra la movilización obrera y campesina. Los acuerdos de paz con la guerrilla han representado simplemente un mecanismo de integración de sus aparatos políticos contrarrevolucionarios en las instituciones democráticas del capital, habiéndose extendido por todo el país los ajustes de cuentas contra los líderes de las protestas populares, mientras la burguesía terrateniente relanza su ofensiva contra el proletariado rural. Las circunstancias generadas por la nueva pandemia del capital, el covid-19, han agravado todavía más la situación, en términos de desempleo, miseria y mayores impuestos. En realidad, esta reforma fiscal ha sido la gota que ha colmado el vaso para que se produjese un estallido social de enormes proporciones.

Continue reading

Posted in Blog - english, Blog - french, Blog - other languages, Class struggle in the world, Dans le Monde Une Classe En Lutte, Deutsch, English, Español, Français, Internationalism, Internationalisme, Nos traductions, Other languages, Our translations, Português | Tagged | Comments Off on ¡Arde Colombia! (es) (fr) (en) (de) (pt)

Guerre de Classe 12/2021 : Au-delà du noir et blanc – Révolte de classe contre la violence de l’État aux USA

| English | Čeština | Français | PDF |

Au-delà du noir et blanc : révolte de classe contre la violence de l’État aux USA

C’était le 25 mai 2020, George Floyd est assassiné par la police de Minneapolis, dans le Minnesota, et ce fut l’étincelle qui déclencha le plus important mouvement prolétarien aux États-Unis depuis la fin des années 60 du siècle dernier. Un mouvement qui s’est rapidement étendu des rues en flammes de Minneapolis à plus de 2 000 villes et localités des États-Unis, avec pas moins de 26 millions de participants et des répercussions dans de nombreux pays du monde, où les expressions de solidarité prolétarienne avec le mouvement aux États-Unis ont fusionné de façon organique avec la rage contre les formes locales de misère occasionnées par la vie dans la société capitaliste.

Et donc, il convient de souligner d’emblée la nature prolétarienne de ce mouvement contre toute tentative de le falsifier en le qualifiant d’« émeutes raciales » ou de mouvement réformiste de partisans du Parti démocrate ou contrôlé par George Soros.

Ce mouvement n’est pas la première explosion massive de rage contre la violence meurtrière que les forces de répression de l’État capitaliste mondial sur le territoire des États-Unis commettent contre « leurs » prolétaires ; répression qui cible de façon disproportionnée les prolétaires qui sont racialement « noirs » ou « basanés ». En fait, les meurtres de jeunes prolétaires « noirs » par des porcs en uniforme ont récemment provoqué au moins deux grandes vagues d’agitation (des semaines d’émeutes et de pillages dans la région de Ferguson et de Saint-Louis en 2014 ainsi que dans la région de Baltimore en 2015, ainsi que des actions de solidarité dans d’autres villes).

Continue reading

Posted in Activity of the group - French, Bulletin, Bulletin FR, Dans le Monde Une Classe En Lutte, Français, Internationalisme | Comments Off on Guerre de Classe 12/2021 : Au-delà du noir et blanc – Révolte de classe contre la violence de l’État aux USA

Třídní válka 12/2021: Za hranicemi černé a bílé: Třídní vzpoura proti státnímu násilí v USA

| English | Čeština | Français | PDF |

Za hranicemi černé a bílé: Třídní vzpoura proti státnímu násilí v USA

Za hranicemi černé a bílé: Třídní vzpoura proti státnímu násilí v USA 25. května 2020 policie v Minneapolis v Minnesotě zavraždila George Floyda a zažehla jiskru, která odstartovala největší proletářské hnutí v USA od konce šedesátých let. Hnutí, které se brzy rozšířilo z hořících ulic Minneapolis do více než 2 000 měst po celých USA. Hnutí, jehož se zúčastnilo až 26 milionu lidí a které vyprovokovalo dominový efekt v mnoha zemích na celém světě, kde se projevy proletářské solidarity s hnutím v USA organicky sloučily se vztekem proti místním formám bídy, kterou život v kapitalistické společnosti přináší.

A skutečně hned na začátku zdůrazněme proletářskou povahu tohoto hnutí proti všem pokusům o jeho falsifikaci jakožto „rasových nepokojů“ nebo jako reformního hnutí stoupenců Demokratické strany či řízené Georgem Sorosem.

Toto hnutí není první masivní výbuch vzteku proti vražednému násilí, které represivní síly globálního kapitalistického státu na území USA páchají na „svých“ proletářích. Represivní síly, které se nepoměrně častěji zaměřují na proletáře, kteří jsou rasově „černí“ nebo „hnědí“. Ve skutečnosti policejní vraždy mladých „černých“ proletářů v nedávné době vyvolaly nejméně dvě velké vlny nepokojů (týdny pouličních bouří a rabování v oblasti Fergusonu a St. Louis v roce 2014, stejně jako v oblasti Baltimoru v roce 2015, k tomu přičtěme i související solidární akce v jiných městech).

Continue reading

Posted in Activity of the group - Czech, Bulletin, Bulletin CS, Čeština, Internacionalismus, Třídní boj ve Světě | Comments Off on Třídní válka 12/2021: Za hranicemi černé a bílé: Třídní vzpoura proti státnímu násilí v USA

Class War 12/2021: Beyond Black and White – Class rebellion against violence of the State in USA

| English | Čeština | Français | PDF |

Beyond Black and White – Class rebellion against violence of the State in USA

It was May 25, 2020, police in Minneapolis, Minnesota had murdered George Floyd and thus provided the spark that started the largest proletarian movement in USA since late sixties. Movement that soon spread from the burning streets of Minneapolis to more than 2,000 cities and towns across the USA with as much as 26 million of participants and with ripple effects in many countries around the world, where the expressions of proletarian solidarity with the movement in USA organically merged with rage against local forms of misery that life in capitalist society brings.

And yes, let us stress right from the start the proletarian nature of this movement against all attempts to falsify it as “race riots” or as a reformist partisan movement controlled by the Democratic Party or by George Soros.

This movement is not the first massive explosion of rage against murderous violence that repressive forces of the global capitalist State in the territory of USA commit against “their” proletarians. Repressive forces that disproportionately target the proletarians that are racially “black” or “brown”. In fact, murders of young “black” proles by pigs in uniform recently provoked at least two major waves of unrest (weeks of riots and looting in Ferguson and St. Louis area in 2014 as well as in Baltimore area in 2015 plus related solidarity actions in other cities). Continue reading

Posted in Activity of the group - English, Bulletin, Bulletin EN, Class struggle in the world, English, Internationalism | Comments Off on Class War 12/2021: Beyond Black and White – Class rebellion against violence of the State in USA