Klassenkrieg – Grundprogrammatische Thesen

Diese Gesellschaft schenkt uns nur einen Kampf zu einem Grundüberleben, in dem wir nichts sein, sondern eine Arbeitskraft und Verbraucher. Selbstverständlich wird diese Wirklichkeit mit schönen Worten verpackt, um die Werte des ehrlichen Staatsbürgers und die Bedürfnisse des Landes und der Wirtschaft zu preisen, mit langweiligen Lebensweisen verkleidet, die die Medien, die Politiker, die Wissenschaftler, die Prominenten uns jeden Tag erzählen. Werden die Markenkleidungen, die neuen Handys, die Plasmabildschirmen, die Leasingwagen und die hypothekarisch gesicherte Darlegen, die Ausgänge an die Samstagnacht, die Fernsehsendungen und die idyllischen Familienspaziergänge in die Handelszentren genügende Ersatzprodükte für ein wirklich menschliche Leben sein ? Wünschen wir das wirklich? Brauchen wir das wirklich?

Continue reading

Posted in Activity of the group - Other languages, Deutsch, Other languages | Comments Off

Bericht einer Zusammenkunft von internationalistischen Genossen aus Kurdistan

revolutiongiclee_1024x1024| Español | English | Français | Русский | Deutsch |

PDF

Bericht einer Zusammenkunft von internationalistischen Genossen aus Kurdistan (aus 4 Ländern) in Frankreich Mai 2016.

Genossen aus Frankreich, Deutschland, Italien, Argentinien, Mexico haben auch an dieser Zusammenkunft teilgenommen. Außer unseren eigenen Schwächen, war die Sprache vor allem kurdisch, aber auch persisch und arabisch. Nur in September 2016 war es möglich Übersetzungen auf Englisch, französisch und spanisch zu haben. Wir sind keine Berufsübersetzer und Dolmetscher. Deshalb fragen wir Hilfe, um die Abfassung zu verbessern und dieses Dokument in andere internationale Sprachen zu übersetzen.

Die meisten Genossen wurden verfolgt als Deserteure oder/und Subversiven, viele waren inhaftiert. Alle leben im Exil in Europa, ausgenommen zwei, die aus Kurdistan für die Zusammenkunft angekommen sind. Wir haben uns in dem Kampf gegen da Kapital getroffen und sind eine Hand von internationalistischen Leute, die weiter gegen die Strömung kämpfen. Mit allen möglichen Mitteln prangern wir das spektakuläre und trügerische Bild von der „Revolution in Rojava“ an. Dieses an der internationalen Ebene aufgestellte Bild beeinträchtigt den wirklichen autonomen Kampf des Proletariats in dieser Region und auf der Welt.

Continue reading

Posted in Blog - other languages, Deutsch, Other languages | Tagged , | Comments Off

Venezuela: Kapitalismus a třídní boj

| Español | Čeština | English | Français | Magyar | PDF |

Zdroj ve španělštině:
https://materialesxlaemancipacion.espivblogs.net/2017/04/22/venezuela-capitalismo-y-lucha-de-clases/

vnzueliTři níže uvedená prohlášení publikovali různí soudruzi mezi lety 2013 a 2015. Ačkoli od té doby uplynuly už dva roky, jsme přesvědčeni, že neztratila nic na své aktuálnosti. Právě naopak, jejich závěry naprosto odpovídají tomu, co se v poslední době v této části Karibiku děje.

Jak je všeobecně známo, materiály, které zveřejňujeme na tomto blogu si vždy kladou za cíl dostat se z ideologického kruhu přítomného v levicových stejně jako v pravicových médiích. Jestliže místní realita většinou přesahuje naše bytí, o to více to platí o tom, co se děje za hranicemi. Není nicméně důvod vzdát se veškerého úsilí podněcovat, zveřejňovat a diskutovat kritiku. Příspěvky, jako jsou tyto, by neměly být považovány za něco definitivního, ale (coby součást pokračujícího procesu) za pokusy o jednoduché (ale nezbytné) příspěvky k vytvoření naší vlastní bojové alternativy, autonomní, skutečně revoluční a postavené na radikální kritice. Poskytnout správné odpovědi na všechny možné implikace praktického terénu boje a nespočet úkolů, které před nás staví jeho organizace, očividně nelze na několika řádcích. Nelze jich dosáhnout ani mechanicky či v krátkém termínu, natož skrze voluntarismus a imediatistické aktivity. Musíme si projít mnoha neúspěchy a nezdary na ulici, abychom zahlédli záblesk pokroku.

Continue reading

Posted in Blog - česky, Čeština, Internacionalismus, Třídní boj ve Světě | Tagged | Comments Off

K výzvě k bojkotu voleb v České republice

k-bojkotu-voleb„Specifickými formami, v nichž se konkretizuje demokracie, jsou parlament a volby. Jedná se o projevy téže potřeby buržoazie rozpustit proletariát v masu občanů, prakticky popřít existenci třídy, která je antagonistická k celému etablovanému pořádku, a tak potvrdit své vlastní panství. Konkrétně je jejich funkcí odvádět dělníky od jejich každodenních bojů proti kapitálu a vytvářet i reprodukovat iluzi, že pomocí volební urny lze mírumilovnou cestou změnit postavení proletariátu (…). Volby slouží k rozlišení mezi různými frakcemi a představiteli buržoazie – mají rozlišit, kdo bude přímo pověřen zaujmout vrcholové postavení při výkonu a řízení represí proti proletářským bojům. Parlamentarismus a orientace na volby se nevyhnutelně obrací zády k metodám a cílům dělnických bojů a bojující proletáři je v žádné podobě nemohou využít. Vymezovat parlamentarismus slovem „revoluční“ a tvrdit, že jej lze využít k pranýřování buržoazního panství, znamená pouze zvyšovat zmatek v řadách proletariátu (jak se ukázalo v dějinách). Fakticky se jedná o velmi silný faktor, který může zlikvidovat (svým legalismem, vůdcovskou politikou, kultem osobnosti) veškerou aktivitu směřující k ustavení třídní strany, a slouží tedy pouze kontrarevoluci.

Jedinou odpovědí proletariátu na pravidelné provádění těchto útoků buržoazie, známých jako volby, je odmítnout jakékoli volební příměří, vést boj za výlučně proletářské zájmy, odsuzovat volby a kdykoli je to možné (v závislosti na poměru třídních sil) sabotovat je přímou akcí.“ (I.K.S.)

Posted in Activity of the group - Czech, Čeština | Comments Off

Venezuela: Kapitalizmus és Osztályharc

| Español | Čeština | English | Français | Magyar | PDF |

Forrás spanyolul:
https://materialesxlaemancipacion.espivblogs.net/2017/04/22/venezuela-capitalismo-y-lucha-de-clases/

vnzueliA következő három állásfoglalást 2013 és 2015 között publikálták harcostársaink. Annak ellenére, hogy azóta két év telt el, úgy véljük, tartalmuk nem vesztette el aktualitását. Sőt, ellenkezőleg, az általuk megvont mérleget meglehetősen jól igazolja az, ami újabban történik a Karib-tenger menti országban.

Mint közismert, e blogon az általunk terjesztett anyagok mindig igyekeznek a jobboldali és baloldali média ideológiai keretein túlmutatni. Ha az általunk megélt valóság általában alátámaszt minket, a határainkon kívül történő események még inkább. Ugyanakkor értelmetlen lenne korlátozni magunkat a kritika gerjesztésére, terjesztésére és megvitatására irányuló erőfeszítésben; az ezzel való felhagyásnak nincs létjogosultsága. A [kritikához] való hozzájárulásokat nem doktrínaként kell értelmezni, hanem olyan erőfeszítésekként, amelyek egy folyamat részei; egyszerű (ám szükséges) hozzájárulások ahhoz, hogy a radikális kritika által saját, önálló, és valóban forradalmi harci alternatívák jöjjenek létre. Nyilvánvaló, hogy a harc gyakorlati terén felmerülő összes kérdésre, a harc megszervezésével járó megszámlálhatatlan feladatra nem lehet biztos választ adni néhány sorban, mint ahogy nem lehet rövid távon, és főleg nem lehet az „azonnal” voluntarizmusával sikert elérni. Az utcán kudarcok sorozatának kell történnie ahhoz, hogy előreléphessünk. Az általunk érintett téma rövid előzetes felvázolásához a következőket látjuk szükségesnek hangsúlyozni és összefoglalni: a “jenki imperializmus vs. latin-amerikai szocialista demokrácia” hamis ellentétének vak elfogadása a szakadékba vezet, az ellenzék mellé állás pedig oda, hogy a dolgok ugyanúgy (vagy éppen rosszabbul) menjenek tovább, mint eddig. Ezért a „se chavizmus, se ellenzék” általunk használt jelszava nem egy hangzatos szlogen, hanem a burzsoázia minden frakciója által éveken át misztifikált és kifacsart valóság leleplezése.

Continue reading

Posted in Blog - other languages, Magyar, Other languages | Tagged | Comments Off

Venezuela: Capitalism and Class Struggle

| Español | Čeština | English | Français | Magyar | PDF |

Source in Spanish:
https://materialesxlaemancipacion.espivblogs.net/2017/04/22/venezuela-capitalismo-y-lucha-de-clases/

vnzueliThe three following statements were published between 2013 and 2015 by different comrades. Although two years have passed since then, we are convinced that their content is not without relevance, and on the contrary, the balance that they carry out quite corresponds to what is happening in the region of the Caribbean Sea.

As everybody already knows, the materials we publish on this blog have always aimed to get out of the ideological wheel that is equally present in the left and right media. If our local reality generally overtakes us, it is even more true for what happens abroad. However, to limit ourselves to abandon all efforts to generate criticism, to divulge and discuss it, has no reason to be. Contributions such as these should not be understood as definitive, but as efforts that are part of a continuous process, as simple (but necessary) contributions to forge our own alternatives of struggle, autonomous and genuinely revolutionary based on radical criticism. Obviously, to give a correct answer to all the implications that concern the practical terrain of the struggle, as well as the innumerable tasks that entails to organize it, all that will be neither solved in a few lines, nor achieved mechanically or in the short term, and even lesser with voluntarism and immediate activities. Constant failures and disruptions will have to occur in the streets to catch a glimpse of the advances.

Continue reading

Posted in Blog - english, Class struggle in the world, English | Tagged | Comments Off

Venezuela : Capitalisme et Lutte de Classes

| Español | Čeština | English | Français | Magyar | PDF |

Source en espagnol :
https://materialesxlaemancipacion.espivblogs.net/2017/04/22/venezuela-capitalismo-y-lucha-de-clases/

vnzueliLes trois prises de position qui suivent ont été publiées entre 2013 et 2015 par divers camarades de lutte. Bien que deux années se soient écoulées depuis, nous sommes convaincus de ce que leur contenu ne manque pas d’actualité, et tout au contraire, le bilan qui y est fait correspond assez à ce qui se passe dernièrement dans la région des Caraïbes.

Comme chacun le sait, les matériaux que nous publions sur ce blog ont toujours eu pour objectif de s’écarter de la roue idéologique qui est présente tout autant dans les médias de gauche que de droite. Si notre réalité locale nous dépasse généralement, par conséquent ce qui se passe en dehors de nos frontières encore plus. Cependant, se limiter à abandonner tout effort pour susciter des critiques, à les divulguer et les discuter, n’a pas de raison d’être. Des contributions comme celles-ci ne doivent pas être comprises comme étant définitives, mais bien comme des efforts qui font partie d’un processus continu, comme de simples (mais nécessaires) contributions pour forger nos propres alternatives de lutte, autonomes et véritablement révolutionnaires à partir de la critique radicale. De toute évidence, donner une réponse précise à toutes les implications concernant le terrain pratique de la lutte, ainsi que les innombrables tâches que comporte son organisation, tout cela ne sera pas résolu en quelques lignes écrites, ni ne s’obtiendra mécaniquement ou à court terme, et encore moins avec volontarisme et immédiatisme. Les échecs et les revers constants doivent se produire dans les rues pour entrevoir les progressions.

Continue reading

Posted in Blog - french, Dans le Monde Une Classe En Lutte, Français | Tagged | Comments Off

Venezuela: Capitalismo y Lucha de Clases

| Español | Čeština | English | Français | Magyar | PDF |

Fuente:
https://materialesxlaemancipacion.espivblogs.net/2017/04/22/venezuela-capitalismo-y-lucha-de-clases/

vnzueliLos tres posicionamientos que aparecen a continuación, fueron publicados desde el año 2013 al 2015 por parte de diversos compañeros de lucha. Pese a que han transcurrido dos años desde entonces, estamos convencidos de que su contenido no carece de actualidad, y por el contrario, el balance que realizan corresponde bastante a lo que últimamente acontece en aquellas tierras del mar Caribe.

Como ya es de conocimiento común, los materiales que difundimos en éste blog siempre han apuntado a salirse de la rueda ideológica que está presente por igual en los medios de izquierda y derecha. Si nuestra realidad local generalmente nos rebasa, por consiguiente lo que ocurre fuera de nuestras fronteras aun más. No obstante, limitarse a abandonar todo esfuerzo por generar crítica, divulgarla y discutirla, no tiene razón de ser. Aportes como estos no deben entenderse como algo definitivo, sino como esfuerzos que son parte de un proceso continuo, simples (pero necesarias) contribuciones para forjar alternativas de lucha propias, autónomas y verdaderamente revolucionarias a partir de la crítica radical. Evidentemente, dar una respuesta certera a todas las implicaciones que conciernen al terreno práctico de la lucha, así como las innumerables tareas que conlleva organizarla; no se resolverán en unas líneas escritas, ni se conseguirán mecánicamente ni a corto plazo, ni mucho menos con voluntarismos inmediatistas. Fracasos y descalabros constantes tendrán que ocurrir en las calles para vislumbrar avances.

Continue reading

Posted in Blog - other languages, Español, Other languages | Tagged | Comments Off

Leninismus proti revoluci – První část

leninismus

přátelé internacionalistické komunistické skupiny

Je to přesně sto let…

Po dvou a půl letech války a vyčerpání utrpením, kterého se jim dostává jako námezdním otrokům i jako potravě pro děla na nejrůznějších frontách kapitalistických jatek, se mezi proletáři jako lavina šíří hnutí kolektivních dezercí a sbratřování a stávek v týlu…

V únoru roku 1917 jsou především v Petrohradě organizovány povstalecké stávky, proletariát povstává po celém Rusku, car je svržen…

Podvratné hnutí naší třídy zajde v tomto roce o hodně dál za prosté svržení buržoazní vlády: zaútočí na soukromý majetek, vypaluje kostely a ničí všemožné reprezentace autority státu…

Celý společenský pořádek, kapitalistické společenské a výrobní vztahy se přinejmenším otřásají v základech, natolik, že děsí všechny obdivovatele řádu v jakékoli reformované podobě…

1917 – 2017

Při příležitosti stého výročí „ruské revoluce“ si tuto historickou událost budou po svém připomínat všechny frakce mezinárodní buržoazie.

„Pravicoví“ kapitalisté budou projevovat „svaté zděšení“ nad „zvěrstvy“, které spáchali „bolševici“ (které nadále ztotožňují se skutečnými revolucionáři) a znovu odsoudí „nebezpečí“, „hrozbu“ komunismu…

„Levicoví“ kapitalisté budou opět oslavovat „revoluční režim“ (SSSR, Čínu, Kubu, Vietnam, Kambodžu, Nikaraguu…) a plést si vulgární přetření fasády kapitalismu, sérii reforem typu sociální demokracie (i když hlubších, než je zvykem), zkrátka úpravu buržoazního pořádku se skutečným revolučním procesem odstranění existujících společenských vztahů.

Tak se „pravicové“ i „levicové“ a dokonce i „ultra-levicové“ frakce kapitálu účastní tvorby všeobecného amalgámu, jehož cílem je označit „sovětskou zkušenost“ za „komunismus“, ačkoli se jednalo jen o jednu z forem správy kapitalistického výrobního způsobu…

Rusko ani Sovětský svaz nikdy nebyly socialistické či komunistické. Politika „komunistických stran“ kterékoli země na světě nikdy nebyla revoluční…

Což mistrovsky ukazuje text, který zde čtenářům v našem českém překladu předkládáme…

Druhou část tohoto textu máme v úmyslu zveřejnit v následujících měsících…

Doufáme, že poučení, která komunisté z minulých vln revolučního boje vyvozují, budou transformována v mocné programatické milníky povstání a revolucí, které přijdou…

Přátelé Internacionalistické komunistické skupiny
Březen 2017

Leninismus1.pdf

Zdroj

Continue reading

Posted in Blog - česky, Čeština, Komunismus, Leninismus | Comments Off