Ni Ukrainien, ni Russe ! – Développons notre propre camp, le troisième camp, celui de la révolution sociale !

53e0dfbce74abVersion imprimable

Lorsque nous avons écrit il y a un quelques mois dans notre texte « Préparatifs de guerre entre l’Ukraine et la Russie – Show ou réalité ? »i que les conditions d’une nouvelle guerre mûrissaient en Ukraine, beaucoup de camarades ont exprimé des doutes ou même des désaccords avec une telle affirmation catégorique. Maintenant nous pouvons affirmer que le conflit en Ukraine a clairement permuté de la phase « froide » à la phase « chaude » et que ce à quoi nous assistons actuellement dans l’est du pays, c’est la guerre sous toutes ses définitions. De Lougansk à la frontière avec la Russie jusque Marioupol sur la côte de la mer Noire, ce sont deux forces militaires qui se mesurent dans des affrontements quotidiens en essayant d’étendre la zone sous leur contrôle, ils se battent au sol ainsi que dans les airs, à la campagne ainsi que dans les centres industriels, l’artillerie fait pleuvoir des obus sur des villages, l’aviation bombarde des villes (sous le prétexte que leurs ennemis utilisent les habitants comme boucliers humains), des hommes, des femmes, des enfants meurent sous les bombes et les missiles… En quatre mois de conflit armé, plus de 2.000 civils et militaires sont morts et 6.000 autres ont été blessés ; 117.000 prolétaires ont été déplacés dans le pays et 730.000 autres ont trouvé refuge en Russie. Au moment de boucler cet article, les cadavres jonchent les rues de Donetsk, pris dans l’étau de l’offensive gouvernementale.

Dans le même texte, nous avons aussi écrit que la seule réponse du prolétariat à la guerre, c’est d’organiser et de développer le défaitisme révolutionnaire, c.-à-d. de refuser dans la pratique de rejoindre l’un ou l’autre camp, mais au contraire d’établir des liens entre prolétaires des deux côtés du conflit à travers la lutte contre les deux bourgeoisies. Et même sur ce terrain, les choses se sont développées, notre texte mérite dès lors (trois mois après sa publication) un post-scriptum.

Ce texte est basé sur des informations puisées à différentes sources (que nous citons en notes), des blogs militants comme des média officiels. Cette courte description des événements en Ukraine nous a demandé des heures d’un travail prudent, de collecte d’informations, de lecture de textes, de vision de vidéos, de comparaison de différentes données, etc. Nous voudrions souligner deux choses : primo, le fait que les événements que nous décrivons ici ne furent pas couverts par France Télévision ou Euronews ne signifie pas qu’ils n’ont pas eu lieu, que nous les ayons inventés (diverses sources gauchistes mais aussi les média ukrainiens et russes les ont décrits). Secundo, il est clair que les informations que nous avons obtenues d’Ukraine sont chaotiques, incomplètes et parfois contradictoires. Cependant, cela ne signifie pas que nous devrions abandonner notre tentative de saisir ce qui se passe là-bas. Nous sommes persuadés que nous devons opposer aux informations sélectives de l’État la position critique et radicale du mouvement anticapitaliste ; nous devons développer et partager les informations et les analyses qui comprennent le monde à travers le prisme de la perspective de le révolutionner. Continue reading

Posted in Activity of the group - French, Français, Ukraine | Comments Off

Neither Ukrainian nor Russian! – Let’s develop our own camp, the third camp, that of social revolution!

53e0dfbce74abPrintable version

When we wrote some months ago in our text, “War preparations between Ukraine and Russia – Show or Reality?”i that the conditions for a new war ripen in Ukraine, many comrades expressed doubts or even disagreements with such a categorical statement. Now we can say that the conflict in Ukraine has clearly switched from the “cold” phase to the “hot” one and that what we are currently witnessing in the east of the country is the war by all definitions. From Lugansk on the border with Russia to Mariupol on the Black Sea coast two military forces compete in daily clashes when trying to enlarge the area under their control, they fight on the ground as well as in the air, in countryside as well as in industrial centers, artilleries shell villages, air forces bomb cities (under the pretext that their enemy uses the inhabitants as living shields), men, women, children die under the bombs and missiles… In four months of armed conflict more than 2,000 civilians and militaries have been killed and 6,000 others injured; 117,000 proletarians have been internally displaced and 730,000 others found refuge in Russia. Just as we were on the point of finishing this article dead bodies are strewn over the streets of Donetsk, caught in a government’s offensive stranglehold.

In the same text we also wrote that the only reply of the proletariat to the war is to organize and develop revolutionary defeatism, i.e. practically refuse to join one or the other camp, on the contrary to build connections between proletarians from both sides of the conflict through the struggle against both bourgeoisies. As even in this field things developed, our text deserves (three month after publishing) a post-scriptum.

This text is based on information drawn from different sources (that we quote in footnotes) from militant blogs to official media. This short description of events in the Ukraine required hours and hours of careful work, searching information, reading texts, watching videos, comparing different data etc. We would like to emphasize two things: Firstly, the fact that the events that we describe here were not covered by BBC or Euronews does not mean that they did not happen, that we invented them (various leftist sources and also Ukrainian and Russian media describe them). Secondly, it is clear that the news that we get from the Ukraine are chaotic, incomplete and sometimes contradictory. This however doesn’t mean that we should give up our attempt to grasp what is going on there. We believe that we should face a selective reporting of the state with a critical and radical position of anti-capitalist movement; we should develop and share information and analysis that see the world through a prism of revolutionary perspective. Continue reading

Posted in Activity of the group - English, English, Ukraine | Comments Off

Ani s Ukrajinou, ani s Ruskem! – Budujme svůj vlastní, třetí tábor, tábor sociální revoluce!

53e0dfbce74abVerze pro tisk

Když jsme před jistou dobou v našem textu „Válečné přípravy Ruska a Ukrajiny – Show nebo realita?“i napsali, že na Ukrajině dozrávají podmínky pro novou válku, mnoho našich soudruhů vyjadřovalo pochybnosti či dokonce nesouhlas s tak kategorickým prohlášením. Nyní už můžeme s klidným svědomím prohlásit, že konflikt na Ukrajině se zcela jasně přelil ze „studené“ fáze do „horké“ a že to, čeho jsme v současnosti svědky na východě země, je válka podle všech definic. Od Lugansku na hranicích s Ruskem po Mariupol na pobřeží Černého moře se v každodenních střetech ve snaze posunout hranice území, jež kontrolují, poměřují dvě vojenské síly, bojuje se na zemi i ve vzduchu, na venkově i v průmyslových centrech, dělostřelecké baterie ostřelují vesnice, letadla bombardují města (obé pod záminkou, že protivník jejich obyvatele používá jako živé štíty), pod bombami umírají muži, ženy, děti… Za čtyři měsíce trvání ozbrojeného konfliktu zahynulo více než 2000 vojáků a civilistů a 6000 dalších lidí bylo zraněno; 117 tisíc proletářů se stalo uprchlíky v rámci Ukrajiny, 730 tisíc jich uteklo do Ruska. V okamžiku, kdy jsme dokončovali tento text, byly ulice Doněcku sevřeného vládní ofenzivou vystlány mrtvolami.

V onom výše zmiňovaném textu jsme také napsali, že jedinou možnou proletářskou odpovědí na válku je organizovat a rozvíjet revoluční defétismus, tj. v praxi odmítnout přidat se na stranu jednoho či druhého tábora, ale naopak propojovat proletáře z obou stran konfliktu prostřednictvím boje proti oběma buržoaziím. I na tomto poli se události vyvíjely, i náš text si tedy po třech měsících od vydání zaslouží post skriptum.

Informace pro tento text jsme čerpali z různých zdrojů (které uvádíme v poznámkách), militantními blogy počínaje a oficiálními médii konče. Za stručným popisem událostí na Ukrajině se skrývají hodiny a hodiny pečlivého vyhledávání, pročítání článků, sledování videí, porovnávání informací, atd. Chceme našim čtenářům zdůraznit dvě věci: Zaprvé, fakt, že události, které popisujeme, nezmiňují ve svém zpravodajství Česká televize či Euronews, neznamená, že se nestaly, že jsme si je vymysleli (popisují je jak zdroje levice, tak některá ukrajinská a ruská média). Zadruhé, je jasné, že zprávy, které se k nám z Ukrajiny dostávají, jsou chaotické, neúplné, někdy si vzájemně protiřečí. To však neznamená, že bychom měli rezignovat na snahu porozumět tomu, co se na východě děje. Jsme přesvědčeni, že proti selektivnímu zpravodajství, které nám předkládá stát, musíme postavit kritický a radikální pohled antikapitalistického hnutí, rozvíjet, předávat a sdílet informace a analýzy, které svět nahlíží revoluční perspektivou. Continue reading

Posted in Activity of the group - Czech, Czech, Ukrajina | Comments Off

Подготовка войны между Украиной и Россией – СПЕКТАКЛЬ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?

iifJ98Ml2HcВерсия для печати

Исторический крах модели управления капиталистическими общественными отношениями. которая развивалась прежде всего в Восточной Европе на протяжении нескольких десятилетий контрреволюции, привел к распаду и исчезновению СССР как империалистического блока. С тех пор пролетариат в этом регионе, как и повсюду в мире, испытал множество новых атак на условия своего выживания, но в то же самое время избавился от множества иллюзий, которые подпитывались западной пропагандой, расхваливавшей до небес и до тошноты другую модель управления капитализмом, считавшуюся более “гуманной” и “свободной”. Столь расхваливаемый “мир мира и гармонии”, новый рай, обещанный “полезным идиотам” во время падения “железного занавеса”, которое ознаменовало конец “двухполярного мира”, – все эти иллюзии все более и более крушились.

По Европе снова гремят слухи о войне, заряжаются пушки, боевые самолеты загружаются смертоносными пулями и бомбами, ракеты нацеливают свои ядерные боеголовки на будущие цели: после войн, которые рождали хаос на местном уровне и по обстоятельствам в Югославии, Грузии, Чечне, Дагестане, Осетии и т.д. на протяжении последней четверти века, сейчас в Украине быстро созревают условия для новой войны, – войны гораздо более широкой и с непредсказуемыми международными последствиями.

Четыре месяца подряд Украину сотрясали крупные волнения, вспыхнувшие на благодатном фоне скрытых противоречий, которые характерны для любого классового общества и его конкретных проявлений: голодных зарплат, перестройки экономики, увольнений, приватизации, урезаний социальных гарантий, оставшихся от “социалистической” эры, и т.д. Разумеется, эти общественные движения (как и все нынешние выступления) несут на себе печать отсутствия разрыва с теми, кто управляет социальными отношениями, и их очередными заменителями. Их политическое выражение и сознание кажется очень слабым и ложным… Но революционеры не могут просто высокомерно и покровительственно отворачиваться от содержания событий. Continue reading

Posted in Activity of the group - Other languages, Other languages, Русский | Comments Off

Ukraine: only action of proletariat can stop nationalist threatening with war

Printable version

Mass protests in Ukraine, which were sparked by not signing the association agreement and a free trade agreement with EU by President Yanukovych, have lasted for more than three months now and have escalated to nationalist hysteria, threatening with weapons, both from Russian side and by the protests strengthened mostly West-oriented Ukraine opposition. For example, neo-fascist Svoboda (Freedom) Party, which emerged from the protests boosted thanks to their organization not only on the barricades of Maidan and which has obtained five ministerial posts in the new government, including Deputy Prime Minister and general attorney, would like to insure the position of Ukraine with accession to the NATO structures and with renewal of nuclear arsenal. This launched a game that teeters on the edge of open military conflict, could be the beginning of a global war of destruction of forming imperialist blocks, which would be built over the existing economic and political alliances.

For Russia may support of Russian nationalism in Eastern Ukraine and Crimea be part of the larger geopolitical game tarnishing its recently injured position as the imperialist super-power, specifically after the loss of its influence in Libya (where because of the Gaddafi’s fall, in which Western super-powers were engaged, Russia lost a possible naval base) and potential loss of the last Russian naval base in the Mediterranean in Syrian Tartus, if Russia and Iran supported Bashar Assad would be defeated. The development regarding the Crimea may follow the same scenario as in the case of occupation of territories of South Ossetia or Abkhazia. It may also be a tactic to get to the head of the Ukrainian state elements such as the now mostly discredited Tymoshenko, which already have in the past emerged as being able to communicate with Putin. Ukrainian bourgeoisie is lobbying in the EU and in the USA for a strong response to Russia, but the EU mainly due to Germany and its economic interests and energy needs, will in effect remain with toothless verbal threats. To set off an imaginary powder keg it will take steps and conspiracies of the USA and Russia itself, probably through the exploitation of nationalist militias, of which exist on both sides too many.

Either way, one thing is clear. The nationalist hysteria and direction of the whole development show that the proletariat – a collective wage worker – in this storyline plays the role of extras unable to express its own interests and its resistance to be mobilized for the interests of the national bourgeoisie as potential cannon fodder. Continue reading

Posted in Activity of the group - English, English, Ukraine | Comments Off

Préparatifs guerriers entre l’Ukraine et la Russie – Show ou réalité?

iifJ98Ml2HcVersion imprimable

La faillite historique d’un modèle de gestion du rapport social capitaliste, celui qui s’était développé entre autre en Europe de l’est durant plusieurs décennies de contre-révolution, a entrainé la dissolution et la disparition de l’URSS en tant que bloc impérialiste. Depuis lors, le prolétariat dans ces régions, comme partout ailleurs dans le monde, a du subir de nombreuses nouvelles attaques contre ses conditions de survie mais il a aussi brûlé au passage un certain nombre des illusions que la propagande occidentale a entretenu lorsqu’elle encensait ad nauseam un modèle de gestion du capitalisme qui serait plus « humain », plus « libre ». Ce « monde de paix et d’harmonie » tant vanté, ce nouvel Eden qui fut promis aux « idiots utiles » lors de la chute du rideau de fer qui scella la fin d’un « monde bipolarisé », toutes ces illusions volent de plus en plus en éclats.

A nouveau, les bruits de bottes résonnent bruyamment en Europe, les canons s’affutent, les bombardiers regorgent de dragées meurtrières, les missiles dardent leurs pointes nucléaires sur leurs futurs objectifs : après les guerres qui ont localement et conjoncturellement embrasé la Yougoslavie, la Géorgie, la Tchétchénie, le Daghestan, l’Ossétie, etc. durant ce dernier quart de siècle, voici maintenant que s’intensifie la maturation des conditions du déclenchement en Ukraine d’une nouvelle guerre, d’une ampleur plus considérable encore, avec des répercussions internationales inimaginables.

Depuis quatre mois, d’importants troubles secouent ce pays. Ces troubles ont émergé du sol fertile des profondes contradictions qui déterminent toute société de classe ainsi que leurs expressions concrètes : salaires de misère, restructuration, licenciements, privatisations, diminution des aides sociales qui constituaient un reliquat de « l’ère socialiste », etc. Bien sûr, ces mouvements sociaux (comme toutes les luttes qui se développent aujourd’hui) portent encore le sceau du manque de rupture avec les gestionnaires du rapport social, ainsi qu’avec leurs futurs remplaçants. Leur expression politique et leur conscience semblent être si faibles et fausses… Mais les révolutionnaires ne peuvent pas juste balayer d’un revers de main le contenu des événements, de manière dédaigneuse et condescendante. Continue reading

Posted in Activity of the group - French, Français, Ukraine, Ukraine | Comments Off

War preparations between Ukraine and Russia – Show or reality?

iifJ98Ml2HcPrintable version

The historical collapse of a model of management of the capitalist social relation, the one that had developed among others in Eastern Europe during several decades of counterrevolution, led to the dissolution and the disappearance of the USSR as an imperialist bloc. Since then, the proletariat in this region, as everywhere else in the world, had to undergo numerous new attacks against its survival conditions, but at the same time it also burned a certain number of illusions fuelled by the Western propaganda praising to the skies ad nauseam another model of management of capitalism considered to be more “human”, more “free”. This so much vaunted “world of peace and harmony”, this new Eden promised to the “useful idiots” at the time of the fall of the iron curtain that sealed the end of a “bipolarized world”, all these illusions get more and more smashed.

Rumours of war resound noisily in Europe again, cannons are loaded, fighter-bombers are packed with murderous bullets and bombs, missiles point their nuclear warheads at their future objectives: after wars that caused unrest locally and according to circumstances in Yugoslavia, Georgia, Chechnya, Dagestan, Ossetia etc. during this last quarter of century, preconditions for a new war have been intensively maturing in the Ukraine now, a war much more extensive and with unimaginable international effects.

Since four months the Ukraine has been shaken by an important unrest emerging from the fertile soil of underlying contradictions that determine any class society and their concrete expressions: starvation wages, restructuring, layoffs, privatizations, cuts in social security that was a hangover from “the socialist era” etc. Of course these social movements (like all the struggles that develop nowadays) yet carry the seal of the lack of rupture with the managers of the social relation, as well as with their substitutes to come. Their political expression and consciousness seem to be so weak and false… But revolutionaries cannot just brush off the content of the events in a disdainful and patronizing manner. Continue reading

Posted in Activity of the group - English, English, Ukraine | Comments Off

Válečné přípravy Ruska a Ukrajiny – Show nebo realita?

iifJ98Ml2HcVerze pro tisk

Historický kolaps toho modelu správy kapitálu, který se mimo jiné rozvinul ve východní Evropě během několika desetiletí kontrarevoluce, vyústil v rozpuštění a konec existence SSSR jako imperialistického bloku. Od té doby musel proletariát v tomto regionu, stejně jako jinde na světě, podstoupit četné nové útoky na podmínky svého přežívání. Zároveň se však zbavil jistého množství iluzí podporovaných propagandou Západu, propagandou, která do omrzení do nebe vychvalovala jiný model správy kapitalismu, který měl být „lidštější“, „svobodnější“. Onen chvástavý „svět míru a harmonie“, tento nový ráj zaslíbený „užitečným idiotům“ ve chvíli, kdy padla železná opona a zpečetila tak konec „bipolárního světa“, všechny tyto iluze se tříští na kousky.

Evropou znovu hlasitě zní dupot vojenských bot, děla jsou nabita, bombardéry naloženy vražednými náboji a bombami, střely míří své nukleární hlavice na budoucí cíle: po válečných konfliktech, které v průběhu minulého čtvrt století v lokálním měřítku a podle okolností způsobily neklid v Jugoslávii, Gruzii, Čečensku, Dagestánu, Osetii atd., dozrávají nyní na Ukrajině předpoklady pro novou válku, o mnoho rozsáhlejší a s nedozírnými mezinárodními následky, a to stále intenzivněji.

Ukrajina zmítaná už čtyři měsíce mohutnými nepokoji, které se zrodily z úrodné půdy hlubokých rozporů určujících pro každou třídní společnost a z jejich konkrétních projevů: hladových mezd, restrukturace, propouštění, privatizace, škrtů v oblasti sociálního zabezpečení, jež bylo pozůstatkem „socialistické éry“ atd. Jistě, ona sociální hnutí (jako všechny boje, které se rozvíjí v současné době) si s sebou nesou pečeť nedostatečného rozchodu s nynějšími manažery společenského vztahu i s jejich budoucími náhradníky. Jejich politická vyjádření a jejich vědomí se zdá být tak slabé a falešné… Ale revolucionáři nemohou jednoduše pohrdavě a povýšenecky smést obsah těchto událostí ze stolu. Continue reading

Posted in Activity of the group - Czech, Czech, Ukrajina | Comments Off

Ukrajina: jen akce proletariátu může zastavit nacionalistickou hrozbu válkou

Verze pro tisk

Masové protesty na Ukrajině zažehnuté tím, že prezident Janukovyč nepodepsal asociační dohodu a dohodu o volném obchodu s EU, již trvají více než tři měsíce a vygradovaly do nacionalistické hysterie, do hrození zbraněmi jak z ruské strany, tak i ze strany protesty posilněné většinou západně orientované ukrajinské opozice. Například neofašistická strana Svoboda, které vyšla z protestů posilněna díky své organizovanosti nejen na barikádách Majdanu, a která získala v nové vládě pět ministerských funkcí, včetně náměstka premiéra a generálního prokurátora, by ráda pozici Ukrajiny pojistila vstupem do NATO a obnovením jaderného arzenálu. Takto rozdaná partie, která balancuje na hraně otevřeně válečného konfliktu, by mohla být počátkem globální válečné destrukce formujících se imperialistických bloků, jež by byly vystavěny nad již existujícími spojenectvími.

Pro Rusko může být podpora ruskému nacionalismu na východní Ukrajině a obsazení Krymu součástí rozsáhlejší geopolitické hry, s kterou tak obnovuje svou nedávno pošramocenou pozici imperialistické mocnosti, přesněji řečeno ztrátu svého vlivu v Libyi (kde díky Kaddáfího pádu, v němž se angažovaly západní mocnosti, přišlo Rusko o možnou námořní základnu) a potencionální možnost ztráty poslední ruské námořní základy ve Středozemním moři v syrském Tartusu, pokud by byl Ruskem a Iránem podporovaný Assad poražen. Vývoj ohledně Krymu tak může pokračovat podle stejného scénáře jako v případě obsazení oblastí Jižní Osetie či Abcházie. Může se též jednat o taktiku, jak dostat do čela ukrajinského státu elementy jako je nyní zdiskreditovaná Tymošenková, které se již v minulosti projevily jako schopné se s Putinem domluvit. Ukrajinská buržoazie lobuje u EU a USA za silnou reakci vůči Rusku, avšak EU hlavně díky Německu a jeho ekonomickým zájmům a energetickým potřebám patrně fakticky zůstane u bezzubých verbálních hrozeb. K odpálení pomyslného sudu se střelným prachem tak bude potřeba kroků a konspirací USA a samotného Ruska, patrně skrze vytěžení nacionalistických bojůvek, kterých je na obou stranách až příliš.

Tak či tak, jedno je zcela jasné. Nacionalistická hysterie a směřování celého vývoje poukazují na to, že proletariát – kolektivní námezdně pracující – v tomto ději hraje roli komparsu neschopného vyjádřit své vlastní zájmy a svůj odpor být mobilizován za zájmy národní buržoazie jako potencionální potrava pro děla. Continue reading

Posted in Activity of the group - Czech, Czech, Ukrajina | Comments Off

Kdo chce zabít revoluci v Sýrii?

Příspěvek „Kdo chce zabít revoluci v Sýrii?“ z lednového čísla novin Hors service (Mimo provoz) zveřejňujeme především kvůli postoji, který k událostem v Sýrii zaujímá. Nepopírá, že se proletářská revolta topí v moři občanské války. Zároveň jasně pojmenovává nebezpečí, které jí hrozí ze strany jejích nepřátel, ať už jde o Assadův režim, islamisty či „demokratickou opozici“, a rýsuje tak perspektivu, jak dál, co je nutné udělat pro to, aby nebyly plameny vzpoury v Sýrii uhašeny úplně.

Co si naopak zaslouží kritickou poznámku, je fakt, že text (stejně jako většina produkce Hors service) relativizují materiální determinaci třídního boje v Sýrii (Egyptě, Tunisku atd.) a za určující má naopak „touhu po svobodě“ či „konec strachu z revolty“. Jenže represe, diktatura, náboženství, to všechno jsou materiální síly a revolta proti nim tedy vychází z materiálních skutečností, z toho, co proletáři zažívají každý den na vlastní kůži, nikoli z nějakého abstraktního snu o svobodě. Vědomí lidí je určováno společenským bytím, a předstírat, že mezi nimi není žádná souvislost, je poněkud krátkozraké.

Z francouzštiny přeložila Třídní válka. Continue reading

Posted in Blog - česky, Czech, Maghreb - Mašrek, Topics - czech | Comments Off