Call World Social – The people want the fall of the system

cropped-carre-noir1It is only now we publish the following appeal for boycott of World Social Forum that took place in Tunisia in March 2013. But it doesn’t mean that it is too late to do it. The conflict between those who organized and participated to the Forum and those who refused it is nothing else than a materialization of a historical clash between the negation of capitalist world and its reform and therefore its maintaining. The dispute over the Forum is not the first occasion when the proletarian revolt has to face reformists’ attempts to appropriate it, to canalize it and thus to kill it. And it is not the last conflict over this subject either. To clarify the essence of this conflict, this very fundamental basis of it, it is for the authors of the following text, Tunisian group Instances of revolutionary action / Disobedience Movement, a first step on the way to destroy capitalism.

World Social Forum, as they underline, “is nothing but an attempt to convince the victims of the capitalist system that the inherent reason behind the economic crisis are the so-called ‘Neo-Liberalism’, ‘extreme globalization’, ‘financial speculations’ and worsening debt which they suggest calls for the one and only alternative and that is the reform of a system which is the actual source of these ailments. (…) [World Social Forum] is nothing but another attempt to diminish the rage of the billions of individuals revolting against hunger, impoverishment and precariousness chanting but one unique slogan: ‘The people want to fall of the regime’ (…) ‘The people want the fall of capitalism’”. And they continue: “we boycott and oppose this Forum (…) also because we primarily boycott every reform movement whether it came from the right or the left.” Thus they refuse classical and usual critique of the so called “globalization” that considers the right-wing to be the sole culprit of our misery. Because in reality, as well as in all the barracks, it is always “left, right, left, right” that recruiting-officer of army of capital shout on us also in all factories and during all the election rounds and they force us to march in an infernal tempo of goods production and reproduction of this society of misery and death… Continue reading

Posted in Blog - english, English, Maghreb - Mashrek, Topics - English | Comments Off

Appel Social Mondial – Le peuple veut la chute du système

cropped-carre-noir1C’est seulement maintenant que nous publions l’appel au boycott du Forum Social Mondial qui a eu lieu en Tunisie en mars 2013. Mais cela ne signifie pas qu’il est trop tard pour le faire. La lutte entre ceux qui ont organisé et participé au Forum et ceux qui l’ont refusé n’est rien d’autre que la matérialisation de l’affrontement historique entre la négation du monde capitaliste et sa réforme, et donc sa préservation. Le conflit à propos du Forum n’est pas la première occasion où la révolte prolétarienne doit s’affronter aux tentatives réformistes de se faire confisquer, canaliser et donc éliminer. Et ce n’est pas le dernier conflit à ce sujet non plus. Clarifier l’essence de ce conflit, la base fondamentale même de celui-ci, constitue pour les auteurs du texte qui suit, le groupe tunisien « Instances d’action révolutionnaire / Mouvement Désobéissance », un premier pas sur le chemin vers la destruction du capitalisme.

Le Forum Social mondial, comme le souligne ce texte, « n’est qu’une tentative de convaincre les victimes du système capitaliste que la raison foncière de la crise économique réside dans ce qu’ils appellent “le néo-libéralisme“, “la mondialisation sauvage“, “les spéculations financières“ et l’aggravation de la dette, ne proposant comme unique alternative à l’exploitation et la précarité que la réforme d’un système qui est à la source de tous les maux. (…) Ce Forum n’est qu’une énième tentative réformiste dont l’ultime objectif est de canaliser la colère des milliards d’individus s’étant insurgé contre la faim, la pauvreté et la précarité en ne criant qu’un slogan unique : “Le peuple veut la chute du système” (…) “Le peuple veut la chute du capitalisme”. » Et le texte de continuer : « nous boycottons ce Forum et nous nous y opposons (…) nous boycottons en priorité tout mouvement de réforme, qu’il se place à gauche ou à droite. » Ainsi, ils refusent la critique classique et habituelle envers la soi-disant « mondialisation » qui considère exclusivement la droite comme responsable de notre misère. Parce qu’en réalité, dans toutes les casernes du monde, dans toutes les usines et lors de tous les rounds des farces électorales, c’est toujours aux cris de « gauche, droite, gauche, droite » que les sergents recruteurs de l’armée du capital nous font marcher au pas, au tempo des cadences infernales de la production marchande et de la reproduction de cette société de misère et de mort… Continue reading

Posted in Blog - french, Français, Maghreb - Machrek, Topics - French | Comments Off

Sýrie: boj pokračuje – „Den hněvu proti Al-Káidě a Assadovi“

day-of-rage-against-al-qaeda-assadVerze pro tisk

Téměř tři roky od chvíle, kdy vypuklo v Sýrii povstání (jako lokální materializace událostí otřásajících celým regionem Maghrebu a Mašreku), směřuje většina reakcí, komentářů a kritik radikálních struktur prohlašujících se za revoluční, komunistické či anarchistické stejným směrem: k pochybnostem o tom, co se v Sýrii děje, o zásadní materiální determinaci, která zrodila ono hnutí rozvíjející se před našima očima, o třídním charakteru těchto událostí, o potencionální podvratnosti obsahu bojů naší třídy, když přitom zároveň nemává tím „správným praporem“ atd.

Tyto pochybnosti ještě zesílily, když se syrský konflikt proměnil v „militarizovanou revoluci“ (jak tvrdí mnozí) a když se našeho hnutí zmocnily „síly demokratické opozice“ a různé proudy džihádistů, salafistů a dalších islamistů. Ale jak napsala militantka z Palestiny:

Ano, syrská revoluce byla opravdu ovládnuta a víme, že je tu mnoho salafistů, džihadistů a dalších skupin, a také mnoho proamerických a proimperialistických skupin, které se snaží zmocnit se revoluce. Ale to v žádném případě nešpiní samotnou syrskou revoluci, a také to neznamená, že jen proto, že se někdo zmocnil revolučního hnutí, zůstaneme pouhými diváky a přestaneme jej podporovat. V terénu stále působí mnoho revolucionářů (…) a nesmíme opomíjet ani to, že existuje i mnoho nesektářských ozbrojených brigád. Jestliže byla revoluce ovládnuta, neznamená to, že prostě začneme obviňovat lidi za to, že ji někdo ovládnul. Ve skutečnosti děláme všechno proto, abychom tyto lidi podpořili a dostali tak revoluci zpátky na správnou kolej. A tomu mnozí levičáci nerozumí.[1]

Žádná revoluce v historii bouřlivých a násilných třídních bojů, se nevydala na pochod pod „tím správným praporem“, s „těmi správnými hesly“, s předem vytvořeným jasným „vědomím“ o svých cílech a perspektivách. Všechny její praktické a programatické posuny se zrodily v bolestivé konfrontaci s kontrarevolucí organizovanou jako síla.

Jak už jsme zmínili v našich předchozích letácích o bojích v Sýrii[2], jakmile jsou vládní síly vyhnány z některého města či regionu, usadí se tam, jelikož kapitalismus nesnáší vakuum, nové síly, nové strany a nové odbory, aby ovládly situaci a aby zabránili tomu, že se věci vymknou ze striktně reformistického rámce. Mezi těmito institucemi najdeme v první řadě různé islamistické skupiny, které si berou na starosti represi vůči radikálním strukturám, kterými se bojové hnutí vybavilo. Pouliční kontroly, zatčení, věznění, mučení a okamžité popravy militantů, přísné tresty vynášené „islámskými soudy“, zavádění práva Šaría, potlačování každodenních demonstrací proti těmto „novým pánům“…, proletáři žijící v „osvobozených zónách“ ukazují na islamisty prstem jako na své nepřátele a odsuzují je stejně příkře jako zločince baasistického režimu. Jednou z nejnenáviděnějších mezi džihadistickými organizacemi je skupina prohlašující se za „Islámský stát v Iráku a Levantě“ (ISIS) přidružená k mezinárodní síti Al-Kájdy. Continue reading

Posted in Activity of the group - Czech, Czech, Maghreb - Mašrek, Topics - czech | Comments Off

Syrie : la lutte continue – « Journée de colère contre Al-Qaeda & Assad »

day-of-rage-against-al-qaeda-assadVersion imprimable

Depuis maintenant bientôt trois années qu’un soulèvement a éclaté en Syrie (en tant que manifestation locale des bouleversements qui secouent les régions du Maghreb et du Machrek), la plupart des réactions, commentaires et critiques provenant de structures militantes qui se réclament de la révolution, de l’internationalisme, du communisme, de l’anarchie,… vont dans le même sens : le doute par rapport à ce qui se passe, le doute par rapport aux déterminations matérielles essentielles qui donnent vie aux mouvements qui se développent devant nos yeux, le doute par rapport à la nature de classe de ces événements, le doute par rapport au contenu potentiellement subversif des luttes de notre classe lorsque celle-ci ne porte pas les « bons » drapeaux, etc.

Ce doute s’est renforcé depuis que le conflit s’est transformé en « militarisation de la révolution » (comme beaucoup le prétendent) et que notre mouvement a été récupéré par « les forces de l’opposition démocratique » et divers tendances djihadistes, salafistes et autres islamistes. Mais comme une militante de Palestine l’exprime :

« Donc oui, la Révolution syrienne est en effet récupérée, et nous savons qu’il y a beaucoup de salafistes, de djihadistes et d’autres groupes, et beaucoup de groupes proaméricains et pro-impérialistes qui essayent de détourner la Révolution syrienne. Mais cela ne ternit nullement la Révolution syrienne, et çà ne veut pas dire non plus que juste parce qu’un mouvement révolutionnaire est récupéré nous ne devrions pas prendre position et arrêter de le soutenir. Bien sûr, il y a encore tant de révolutionnaires qui agissent sur le terrain […] et il y a même beaucoup de brigades armées non-confessionnelles que nous ne pouvons ignorer. Si la révolution est récupérée, nous n’allons pas commencer à mettre cette récupération sur le dos des gens. Nous faisons tout en fait pour prendre parti pour les gens afin de remettre la révolution sur la bonne voie. Et c’est ce que beaucoup de gauchistes ne peuvent pas comprendre. »[1]

Jamais aucune révolution dans l’histoire tourmentée et violente des luttes de classe n’a démarré avec « le bon drapeau », avec « les consignes correctes », avec une « conscience » préétablie et claire des buts et perspectives. Toutes les avancées pratiques et programmatiques se sont forgées dans le douloureux affrontement d’avec la contre-révolution organisée en force compacte.

Comme nous l’évoquions déjà dans nos précédents tracts au sujet des luttes en Syrie[2], dès lors que les forces gouvernementales sont chassées d’une ville ou d’une région, le capitalisme ayant horreur du vide, de nouvelles forces, de nouveaux partis et syndicats s’installent pour gérer la situation et éviter qu’elle ne déborde d’un cadre strictement réformiste. Parmi ces organismes, on retrouve en force les divers groupes islamistes qui prennent en charge la répression des structures militantes mise en place par le mouvement de lutte. Contrôles dans les rues, arrestations, emprisonnements, tortures et exécutions sommaires de militants, condamnations sévères par des « tribunaux islamiques », application de la charia, répression des manifestations quotidiennes contre ces « nouveaux maîtres » ; depuis le printemps 2013, les prolétaires vivant dans les « zones libérées » pointent du doigt et dénoncent ces ennemis islamistes qui n’ont rien à envier aux sbires du régime baasiste. Parmi ces groupes djihadistes, l’un des plus virulents et des plus haïs par l’ensemble de la population, c’est le groupe qui se proclame « État Islamique d’Irak et du Sham » (EIIS), affilié au réseau international Al-Qaeda. Continue reading

Posted in Activity of the group - French, Français, Maghreb - Machrek, Topics - French | Comments Off

Syria: the Struggle Continues – “Day of Rage Against Al-Qaeda & Assad”

day-of-rage-against-al-qaeda-assadPrintable version

Since nearly three years that an uprising broke out in Syria (as a local materialization of the upheavals shaking the whole regions of Maghreb and Mashreq) most of the reactions, comments and critics from militant structures which claim to be revolutionary, internationalist, communist, anarchist… go in the same direction: doubts about what happens, doubts about essential material determinations that give birth to the movements that develop in front of our eyes, doubts about the class nature of these events, doubts about the potentially subversive content of struggles of our class when it doesn’t wave the “good” flags, etc.

Those doubts have been strengthened since the conflict turned into “militarization of the revolution” (as many say) and hijacking of our movement by “opposition democratic forces” and several trends of jihadists, Salafis and other Islamists. But as a militant from Palestine expressed:

So yes, the Syrian Revolution was indeed hijacked, and we know that there are many Salafis, many jihadists and many other groups, and many pro-America and pro-imperialist groups that tried to hijack the Syrian Revolution. But that does not by any means tarnish the Syrian Revolution, and it also doesn’t mean that just because a revolutionary movement was hijacked that we should stand on the sidelines and stop supporting it. Of course there are still so many revolutionaries working on the ground [...] and there are even many non-sectarian armed brigades that we cannot ignore. If the revolution was hijacked we don’t just go and start blaming the people for it being hijacked. We actually do everything to side with the people in order to get the revolution back on the right track. And this is what many leftists couldn’t understand.[1]

No revolution in class struggles’ turbulent and violent history ever started with “the good flag”, with “the correct mottos”, with a preestablished and clear “consciousness” of goals and perspectives. All the practical and programmatic advances were built up in painful confrontation with the counterrevolution organized as a strong force.

As we already touched on in our previous leaflets about the struggles in Syria[2], as soon as the government forces are driven away from a city or a region, as capitalism loathes vacuum, new forces, new parties and unions settle to manage the situation and to avoid that it goes off a strict reformist framework. Among these institutions we firstly find various Islamist groups which take in charge the repression against militant structures set up by the movement of struggle. Checks in the streets, arrests, imprisonments, tortures and summary executions of militants, severe sentences by “Islamic courts”, implementation of Sharia law, repression of daily demonstrations against these “new masters”; since Spring 2013 proletarians living in “liberated areas” have been pointing the finger at these Islamist enemies and denounce them just as badly off as the thugs of Baath regime. Among these jihadist groups one of the most virulent and hated by the whole population is the group which claims to be the “Islamic State of Iraq and Sham” (ISIS) affiliated to the international network Al-Qaeda. Continue reading

Posted in Activity of the group - English, English, Maghreb - Mashrek, Topics - English | Comments Off

Mandela versus dělnická třída (Subversion, 1991)

randela200Od chvíle, kdy Nelson Mandela zemřel, zasypávají nás buržoazní média obscénní ideologickou propagandistickou kampaní: brečí a vyzývají nás, abychom i mi brečeli nad „ztrátou tak velkého muže“, který celý život usiloval o „lidskou důstojnost“. Ale skutečnost je o mnoho prozaičtější a prostě a jednoduše nechutná: všichni ti buržousti, od politiků po umělce, od podnikatelů po novináře, od ekonomických lídrů po vojáky, od ultra-liberálů po protekcionisty, od levice po pravici, všichni tito sluhové a uctívači státu, kapitalistického státu, ti všichni brečí nad smrtí jednoho z nich.

I “obyčejného člověka” vybízejí, aby se účastnil této show v uniformě „užitečného idiota“, kapitálu tak drahého. Klíčem k ovládání, utlačování i odcizení je, aby se ovládaní podíleli na svém ovládáni, aby se utlačovaní podíleli na svém utlačování, aby se odcizení podíleli na svém odcizování. To vše na vyšší úrovni abstrakce umožňuje a zajišťuje rozšířenou reprodukci kapitalistických společenských vztahů, extrakci nadhodnoty jako výsledku povinnosti moderních, námezdních otroků pracovat, což v důsledku umožňuje a zajišťuje další reprodukci vykořisťování…

„Konec apartheidu“ a nástup „černé většiny“ k moci v Jihoafrické republice nebyly výsledkem nějakého dobrého skutku kapitalistů, ale představovaly důležitý okamžik nevyhnutelného a historického procesu reforem systému vykořisťování člověka člověkem (bílého či černého), vykořisťování jedné třídy druhou. Kapitalismus byl vždy nucen reformovat svůj výrobní způsob, aby zachoval diktaturu hodnoty jako takovou proti potřebám lidstva. Continue reading

Posted in Blog - česky, Czech, Topics - czech, Třídní boj ve Světě | Comments Off

Mandela vs. la classe ouvrière (Subversion – 1991)

randela200Depuis que Nelson Mandela est décédé, nous sommes inondés d’une écœurante campagne de propagande idéologique de la part des média bourgeois : tous pleurent et nous appellent, nous prolétaires, à pleurer « la perte d’un si grand homme » qui a œuvré toute sa vie pour « la dignité humaine ». Mais la réalité est beaucoup plus prosaïque et simplement sordide : tous ces bourgeois, depuis les politiciens jusqu’aux artistes, des businessmen aux journalistes, des dirigeants de l’économie aux militaires, des tenants de l’ultralibéralisme aux partisans du protectionnisme, de la droite à la gauche, tous ces serviteurs et adorateurs de l’État, de l’État des capitalistes, tous pleurent la mort de l’un des leurs.

Et même jusqu’à « l’homme de la rue » est convié à participer à ce show et à porter ainsi l’uniforme de « l’idiot utile » cher au Capital. La clé de la domination, de l’oppression, de l’aliénation, c’est de faire participer les dominés à leur propre domination, les opprimés à leur propre oppression, et les aliénés à leur propre aliénation. Le tout permettant à un plus haut niveau d’abstraction d’assurer la reproduction élargie des rapports sociaux capitalistes, de l’extraction de plus-value provenant de la mise au travail forcé des esclaves modernes, les esclaves salariés, le tout permettant dès lors d’assurer la reproduction élargie de l’exploitation,…

La « fin de l’apartheid » et l’avènement de « la majorité noire » au pouvoir en Afrique du Sud n’a pas été le résultat d’une quelconque bienfaisance de la part des capitalistes mais a constitué un important moment du processus inévitable et historique de réformes du système d’exploitation de l’homme par l’homme (qu’ils soient noir ou blanc), de l’exploitation d’une classe par une autre. De tout temps et toujours, le capitalisme a été obligé de réformer son mode de production afin de conserver la totalité de sa dictature de la valeur sur les besoins de l’humanité. Continue reading

Posted in Blog - french, Dans le Monde Une Classe En Lutte, Français, Topics - French | Comments Off

Mandela v the working class (Subversion – 1991)

randela200Since Nelson Mandela died, we are saturated with an obscene ideological propaganda campaign from bourgeois media: all of them cry and call us, proletarians, to cry “the loss of a so great man” who worked all his life for “human dignity”. But the reality is much more prosaic and merely sordid: all these bourgeois, from politicians to artists, from businessmen to journalists, from leaders of economy to militaries, from upholders of ultra-liberalism to partisans of protectionism, from the right to the left, all these servants and worshippers of the State, the capitalists’ State, all of them cry the death of one of theirs.

And even “the man of the street” is invited to participate in this show and to wear thus the uniform of the “useful idiot” dear to Capital. The key to domination, to oppression, to alienation, it’s to make the dominated participating in their own domination, the oppressed in their own oppression, and the alienated in their own alienation. All this allows at a higher level of abstraction to ensure an expanded reproduction of the capitalist social relations, the extraction of surplus value as a result of the obligation to go to work for modern slaves, wage slaves, all this allows consequently to ensure an expanded reproduction of exploitation…

The “end of apartheid” and the advent of “the black majority” to power in South Africa was not a result of any capitalists’ charity but it constituted an important moment of the unavoidable and historic process of reforms of the system of man’s exploitation of man (whether they are black or white), of class’ exploitation of another one. Capitalism was always obliged to reform its mode of production in order to preserve the totality of its dictatorship of value against the needs of humanity. Continue reading

Posted in Blog - english, Class struggle in the world, English, Topics - English | Comments Off

Posiciones programáticas

Esta sociedad nos ofrece solo una lucha por la mera supervivencia, en la que somos solo fuerza de trabajo y consumidores. Por supuesto que todo está envuelto en bellos discursos sobre los valores de los decentes ciudadanos y acerca de las necesidades del país y la economía, en tendencias de moda y en estilos de vida despojados de espíritu que nos lanzan diariamente científicos, políticos y celebridades para que asumamos… ¿Son la ropa de marca, nuevos celulares y televisores plasma, casas hipotecadas, fiestas los viernes por la noche, shows de TV e idilios familiares en shoppings sustitutos suficientes de una vida verdaderamente humana? ¿Es eso todo lo que verdaderamente deseamos y necesitamos?

1. ¡NO PARA NOSOTROS!
No tenemos grandes propiedades ni compañías, con las cuales viviríamos cómodamente, por ende debemos ir a trabajar. Vendemos nuestro tiempo y energía, nuestra fuerza de trabajo a la clase burguesa, que posee los medios de producción. Intercambiamos nuestro trabajo por un salario, que nos permite comprar lo que necesitamos para sobrevivir, que fue producido en otro lugar por trabajadores como uno. Sin importar cuan grande sea nuestro salario, ni bien lo hayamos gastado, estaremos obligados a ir a trabajar nuevamente. Es nuestro trabajo el que determina la sociedad y la economía: fábricas, supermercados, oficinas, hospitales, obras de construcción… ¡Somos la clase proletaria y nos rebelamos!

2. CONTRA EL TRABAJO ASALARIADO.
El trabajo nos aliena, ya que el tiempo durante el cual trabajamos, no nos pertenece, no es una parte constitutiva de nosotros, es solo un medio para obtener dinero. Cuando vendemos nuestra mercancía fuerza de trabajo a jefes individuales y al mismo tiempo a la burguesía como clase mundial, son los burgueses quienes la controlan, quienes se adueñan de ella y quienes se benefician. Nosotros solo tenemos que trabajar tan duro y rápido como se nos exija. Por eso luchamos contra el trabajo asalariado, que es la base de nuestra explotación y la de todo el sistema capitalista. Continue reading

Posted in Activity of the group - Other languages, Español, Other languages | Comments Off

¡Amenaza de bombardeos en Siria! ¿Tercera Guerra Mundial? ¡Ninguna guerra sino la guerra de clases!

577319_255469284567025_657820563_nVersión para imprimir

Más de 110.000 muertos, dos millones de refugiados en países limítrofes, más de tres millones desplazados internamente, 130.000 arrestados o desaparecidos, toneladas de bombas, misiles, proyectiles, bombas de racimo… ¡Esta es la realidad de la guerra en Siria desde hace dos años y medio!

Y como si esta materialización de la guerra permanente del capitalismo contra el proletariado no fuera suficiente, los medios de comunicación anunciaron el 21 de agosto pasado el “horror extremo”: Se utilizaron armas químicas en un suburbio de Damasco, matando a más de 1.300 personas e hiriendo a 3.600.

Se acusa de esto al actual régimen sirio, y es verdad que esta no sería su primera atrocidad ya que ya ha probado de lo que es capaz en términos de represión. Otros acusan a grupos de “rebeldes”, o más precisamente yihadistas apoyados militarmente por Arabia Saudita y Qatar.

Nosotros, los comunistas, no queremos ocupar ningún rol en este debate, y menos aún colaborar de manera marginal aportando alguna teoría conspirativa, algo tan común actualmente en ámbitos “militantes” y de “ultraizquierda”. Porque fundamentalmente, sea que haya sido el régimen del partido Baath o su “oposición” burguesa con el apoyo de poderes regionales e internacionales, es en ambos casos terrorismo estatal, el terrorismo del Estado capitalista, que es el responsable de este antihumano y antiproletario gaseo, y que es responsable de esta y de toda guerra. Continue reading

Posted in Activity of the group - Other languages, Español, Other languages | Tagged | Comments Off