Nin Ucraíno nin Ruso! – Desenvolvamos o noso propio campo, o terceiro campo, o da revolución social

53e0dfbce74abVersión para impresión

| Čeština | English | Français | Italiano | Español | Español | Galego |

Cando escribimos hai algúns meses no noso texto: “Preparativos de guerra entre Ucraína e Rusia – Espectáculo ou realidade?”[1] que as condicións dunha nova guerra maduraban en Ucraína, moitos compañeiros expuxeron dúbidas ou ata desacordos con afirmacións categóricas. Agora podemos confirmar que o conflito en Ucraína claramente permutou da fase “fría” á fase “quente” e o que presenciamos actualmente no leste do país, é unha guerra baixo todas as súas definicións. De Lougansk na fronteira con Rusia ata Marioupol sobre a costa do mar Negro, hai dúas forzas militares que se miden en enfrontamentos diarios tratando de estender a zona baixo o seu control, peléxanse no chan así como nos aires, no campo así como nos centros industriais, a artillaría fai chover granadas sobre pobos, a aviación bombardea cidades (baixo o pretexto de que os seus inimigos utilizan os habitantes como escudos humanos), homes, mulleres, nenos morren polas bombas e os mísiles… En catro meses de conflito armado, máis de 2000 civís e militares morreron e outros 6000 foron feridos; 117 mil proletarios foron desprazados no país e outros 730 mil encontraron refuxio en Rusia. No momento de completar este artigo, os cadáveres cobren as rúas de Donetsk, presos nas poutas da ofensiva gobernamental.

No mesmo texto, escribimos tamén que a única resposta do proletariado á guerra, é organizar e desenvolver o derrotismo revolucionario, é dicir, negar na práctica a alianza a un ou outro campo, senón pola contra establecer vínculos entre os proletarios de ambas as dúas partes do conflito a través da loita contra as dúas burguesías. E aínda neste terreo, se desenvolveron as cousas, o noso texto é polo tanto (tres meses despois da súa publicación) unha posdata.

Este texto está baseado en información de diferentes fontes (que citamos nas notas), blogs de militantes así como dos medios oficiais. Esta breve descrición dos acontecementos en Ucraína tomounos horas dun traballo prudente, solicitando información, lectura de textos, revisión de videos, comparando diferentes datos, etc. Queremos subliñar dúas cousas: primeiro, o feito de que os eventos que describimos aquí non fosen cubertos por France Télévision ou Euronews non significa que non acontecesen, non significa tampouco que nós os inventáramos (diversas fontes de esquerda, pero tamén os medios ucraínos e rusos os describiron). Segundo, é claro que a información que obtivemos de Ucraína é caótica, incompleta e ás veces contraditoria. Non obstante, iso non nos fai abandonar o noso intento de documentar o que está a pasar alá. Estamos persuadidos que debemos opoñer, as informacións elixidas polo Estado, unha posición crítica e radical do movemento anticapitalista; debemos desenvolver e compartir a información e as análises que comprenden o mundo a través do prisma da perspectiva revolucionaria. Continue reading

Posted in Activity of the group - Other languages, Galego, Other languages | Comments Off

Ni Ucrania ni Rusia! – Vamos a crear nuestro propio bando, el tercer bando, el de la revolución social!

53e0dfbce74abVersión para imprimir

| Čeština | English | Français | Italiano | Español | Español | Galego |

Cuando escribimos hace algunos meses en nuestro texto: “Los preparativos de guerra entre Ucrania y Rusia – Espectáculo o Realidad?”.[1] Se escribió que las condiciones para una nueva guerra maduraban en Ucrania, muchos compañeros expresaron sus dudas o incluso desacuerdos con una afirmación tan categórica. Ahora podemos decir que el conflicto en Ucrania ha cambiado claramente de la fase “fría” a la “caliente” y que lo que estamos presenciando en el este del país es la guerra de libro. Desde Lugansk, en la frontera con Rusia hasta Mariupol en la costa del Mar Negro dos fuerzas militares se enfrentan diariamente tratando de ampliar el área bajo su control, luchan tanto por tierra como por aire, en los campos y en los centros industriales, atacan pueblos con artillería, fuerzas aéreas bombardean ciudades (con el pretexto de que su enemigo usa a los habitantes como escudos humanos), hombres, mujeres y niños mueren bajo las bombas y los misiles… En cuatro meses de conflicto armado de más de 2.000 civiles y militares han sido asesinados y otros 6.000 heridos; 117.000 proletarios han sido desplazados internamente y otros 730.000 se refugiaron en Rusia. Cuando estábamos a punto de terminar este artículo, hay cadáveres esparcidos en las calles de Donetsk, atrapados en una ofensiva del gobierno.

En el mismo texto también se escribió que la única respuesta del proletariado a la guerra debía ser organizarse y desarrollar el derrotismo revolucionario, es decir, negarse a unirse a cualquiera de los bandos, y por otro lado tejer redes entre los proletarios de ambos lados del conflicto a través de la lucha contra ambas burguesías. Aunque las cosas se han ido desarrollando en esta línea, nuestro texto merece (tres mes después de la publicación) un post-scriptum.

Este texto se basa en información obtenida de diferentes fuentes (que citamos en las notas) de blogs militantes a medios oficiales. Esta breve descripción de los acontecimientos en Ucrania ha requerido horas y horas de trabajo cuidadoso, búsqueda de información, lectura de textos, ver vídeos, comparar diferentes datos, etc. Nos gustaría hacer hincapié en dos cosas: En primer lugar, el hecho de que los acontecimientos que describimos aquí no no tuviesen cobertura de la BBC o Euronews, no significa que no tuviesen lugar o que las inventemos (varias fuentes de izquierda y también los medios de comunicación de Ucrania y Rusia las describen). En segundo lugar, es evidente que las noticias que recibimos de Ucrania son caóticas, incompletas y a veces contradictorias. Sin embargo, esto no significa que debamos renunciar a nuestro intento de entender lo que está pasando allí. Creemos que debemos afrontar las noticias selectivas del estado con una posición crítica y radical del movimiento anticapitalista; deberíamos generar y compartir información y análisis para ver el mundo desde el prisma de la perspectiva revolucionaria. Continue reading

Posted in Activity of the group - Other languages, Español, Other languages | Tagged , , | Comments Off

¡Ni Ucraniano ni Ruso! – Desarrollemos nuestro propio campo, el tercer campo, el de la revolución social

53e0dfbce74abVersión para imprimir

| Čeština | English | Français | Italiano | Español | Español | Galego |

Cuando escribimos hace algunos meses en nuestro texto: “Preparativos de guerra entre Ucrania y Rusia – ¿Show o realidad?”[1] que las condiciones de una nueva guerra maduraban en Ucrania, muchos compañeros expusieron dudas o hasta desacuerdos con afirmación categórica. Ahora podemos confirmar que el conflicto en Ucrania claramente permutó de la fase “fría” a la fase “caliente” y lo que presenciamos actualmente en el este del país, es una guerra bajo todas sus definiciones. De Lougansk en la frontera con Rusia hasta Marioupol sobre la costa del mar Negro, hay dos fuerzas militares que se miden en enfrentamientos diarios tratando de extender la zona bajo su control, se pelean en el suelo así como en los aires, en el campo así como en los centros industriales, la artillería hace llover granadas sobre pueblos, la aviación bombardea ciudades (bajo el pretexto de que sus enemigos utilizan a los habitantes como escudos humanos), hombres, mujeres, niños mueren por las bombas y los misiles… En cuatro meses de conflicto armado, más de 2000 civiles y militares murieron y otros 6000 han sido heridos; 117 mil proletarios han sido desplazados en el país y otros 730 mil encontraron refugio en Rusia. En el momento de completar este artículo, los cadáveres cubren las calles de Donetsk, presos en las garras de la ofensiva gubernamental.

En el mismo texto, escribimos también que la única respuesta del proletariado a la guerra, es organizar y desarrollar el derrotismo revolucionario, es decir, negar en la práctica la alianza a uno u otro campo, sino por el contrario establecer vínculos entre los proletarios de ambas partes del conflicto a través de la lucha contra las dos burguesías. Y aún en este terreno, se han desarrollado las cosas, nuestro texto es por lo tanto (tres meses después de su publicación) una posdata.

Este texto está basado en información de diferentes fuentes (que citamos en las notas), blogs de militantes así como de los medios oficiales. Esta breve descripción de los acontecimientos en Ucrania nos ha tomado horas de un trabajo prudente, recabando información, lectura de textos, revisión de videos, comparando diferentes datos, etc. Queremos subrayar dos cosas: primero, el hecho de que los eventos que describimos aquí no hayan sido cubiertos por France Télévision o Euronews no significa que no acontecieran, no significa tampoco que nosotros los hemos inventado (diversas fuentes de izquierda, pero también los medios ucranianos y rusos los han descrito). Segundo, es claro que la información que hemos obtenido de Ucrania es caótica, incompleta y a veces contradictoria. Sin embargo, eso no nos hace abandonar nuestro intento de documentar lo que está pasando allá. Estamos persuadidos que debemos oponer, a las informaciones elegidas por el Estado, una posición crítica y radical del movimiento anticapitalista; debemos desarrollar y compartir la información y los análisis que comprenden el mundo a través del prisma de la perspectiva revolucionaria. Continue reading

Posted in Activity of the group - Other languages, Español, Other languages | Comments Off

Nè con l’Ucraina, nè con la Russia – Ampliamo il nostro fronte, quello della rivoluzione sociale

53e0dfbce74abVersione stampabile

| Čeština | English | Français | Italiano | Español | Español | Galego |

Quando, mesi fa, abbiamo scritto sul nostro testo, “Preparativi per la guerra tra Ucraina e Russia – show o realtà?”[1], che le condizioni per una nuova guerra stavano maturando in Ucraina, molti compagni hanno espresso dei dubbi o anche un aperto disaccordo con un’affermazione così categorica. Ora possiamo dire che il conflitto in Ucraina è chiaramente passato dalla fase “fredda” a quella “calda” e che ciò a cui assistiamo in questo momento nell’est del paese è una guerra vera e propria. Da Lugansk, lungo il confine con la Russia, a Mariupol, sul Mar Nero, due schieramenti militari si affrontano quotidianamente nel tentativo di estendere il proprio controllo sul territorio; combattono su terra come in aria, nelle campagne come nelle zone industrializzate; l’artiglieria bombarda i villaggi, l’aviazione bombarda le città (con il pretesto che i loro nemici utilizzano gli abitanti come scudi umani), uomini, donne e bambini muoiono sotto le bombe e i missili… In quattro mesi di conflitto più di 2 mila tra civili e militari sono stati uccisi e altri 6 mila feriti; 117 mila proletari sono stati costretti ad abbandonare la propria città e sono restati all’interno dei confini ucraini, mentre altri 730 mila hanno trovato rifugio in Russia. Proprio mentre stiamo scrivendo questo articolo, altri cadaveri coprono le strade di Donetsk, presa dalla stretta mortale delle truppe governative.

Nella stesso testo abbiamo anche scritto come l’unica risposta che il proletariato può dare alla guerra è quella di organizzarsi e sviluppare il disfattismo rivoluzionario, rifiutare cioè concretamente di andare a combattere per l’una o per l’altra fazione, impegnandosi piuttosto a costruire una rete di relazioni tra proletari di entrambi gli schieramenti attraverso la lotta contro le due borghesie. Così come il conflitto si è sviluppato negli ultimi mesi, anche il nostro articolo (che risale ormai a tre mesi fa) merita un post scriptum.

Il testo che segue è basato su informazioni prese da diverse fonti, che citiamo in chiusura dell’articolo, che vanno dai blog militanti ai media ufficiali. Questa breve descrizione di alcuni avvenimenti verificatisi in Ucraina ha richiesto molte ore di attento lavoro: raccogliere informazioni, leggere testi, guardare video, comparare dati differenti etc. Ci teniamo a sottolineare soprattutto due cose: in primis, il fatto che gli eventi da noi descritti non siano stati riportati dalla BBC o da Euronews non vuol dire che questi non siano mai accaduti, o che noi ce li siamo inventati (alcune fonti “di sinistra” e, a volte, anche alcuni media ufficiali russi e ucraini hanno riportato questi fatti). In secondo luogo, è chiaro che le notizie che abbiamo dell’Ucraina sono caotiche, incomplete e a volte contraddittorie. Questo però non significa che noi dovremmo rinunciare al tentativo di capire cosa stia accadendo in quel paese. Crediamo che bisogna opporre all’attenta selezione delle informazioni compiuta dallo Stato, il punto di vista, critico e radicale, del movimento anticapitalista; bisogna condividere informazioni e sviluppare analisi che ci consentano di comprendere quanto sta avvenendo attraverso il prisma di una prospettiva rivoluzionaria. Continue reading

Posted in Activity of the group - Other languages, Italiano, Other languages | Comments Off

Ni Ukrainien, ni Russe ! – Développons notre propre camp, le troisième camp, celui de la révolution sociale !

53e0dfbce74abVersion imprimable

| Čeština | English | Français | Italiano | Español | Español | Galego |

Lorsque nous avons écrit il y a un quelques mois dans notre texte « Préparatifs de guerre entre l’Ukraine et la Russie – Show ou réalité ? »i que les conditions d’une nouvelle guerre mûrissaient en Ukraine, beaucoup de camarades ont exprimé des doutes ou même des désaccords avec une telle affirmation catégorique. Maintenant nous pouvons affirmer que le conflit en Ukraine a clairement permuté de la phase « froide » à la phase « chaude » et que ce à quoi nous assistons actuellement dans l’est du pays, c’est la guerre sous toutes ses définitions. De Lougansk à la frontière avec la Russie jusque Marioupol sur la côte de la mer Noire, ce sont deux forces militaires qui se mesurent dans des affrontements quotidiens en essayant d’étendre la zone sous leur contrôle, ils se battent au sol ainsi que dans les airs, à la campagne ainsi que dans les centres industriels, l’artillerie fait pleuvoir des obus sur des villages, l’aviation bombarde des villes (sous le prétexte que leurs ennemis utilisent les habitants comme boucliers humains), des hommes, des femmes, des enfants meurent sous les bombes et les missiles… En quatre mois de conflit armé, plus de 2.000 civils et militaires sont morts et 6.000 autres ont été blessés ; 117.000 prolétaires ont été déplacés dans le pays et 730.000 autres ont trouvé refuge en Russie. Au moment de boucler cet article, les cadavres jonchent les rues de Donetsk, pris dans l’étau de l’offensive gouvernementale.

Dans le même texte, nous avons aussi écrit que la seule réponse du prolétariat à la guerre, c’est d’organiser et de développer le défaitisme révolutionnaire, c.-à-d. de refuser dans la pratique de rejoindre l’un ou l’autre camp, mais au contraire d’établir des liens entre prolétaires des deux côtés du conflit à travers la lutte contre les deux bourgeoisies. Et même sur ce terrain, les choses se sont développées, notre texte mérite dès lors (trois mois après sa publication) un post-scriptum.

Ce texte est basé sur des informations puisées à différentes sources (que nous citons en notes), des blogs militants comme des média officiels. Cette courte description des événements en Ukraine nous a demandé des heures d’un travail prudent, de collecte d’informations, de lecture de textes, de vision de vidéos, de comparaison de différentes données, etc. Nous voudrions souligner deux choses : primo, le fait que les événements que nous décrivons ici ne furent pas couverts par France Télévision ou Euronews ne signifie pas qu’ils n’ont pas eu lieu, que nous les ayons inventés (diverses sources gauchistes mais aussi les média ukrainiens et russes les ont décrits). Secundo, il est clair que les informations que nous avons obtenues d’Ukraine sont chaotiques, incomplètes et parfois contradictoires. Cependant, cela ne signifie pas que nous devrions abandonner notre tentative de saisir ce qui se passe là-bas. Nous sommes persuadés que nous devons opposer aux informations sélectives de l’État la position critique et radicale du mouvement anticapitaliste ; nous devons développer et partager les informations et les analyses qui comprennent le monde à travers le prisme de la perspective de le révolutionner. Continue reading

Posted in Activity of the group - French, Français, Ukraine | Comments Off

Neither Ukrainian nor Russian! – Let’s develop our own camp, the third camp, that of social revolution!

53e0dfbce74abPrintable version

| Čeština | English | Français | Italiano | Español | Español | Galego |

When we wrote some months ago in our text, “War preparations between Ukraine and Russia – Show or Reality?”i that the conditions for a new war ripen in Ukraine, many comrades expressed doubts or even disagreements with such a categorical statement. Now we can say that the conflict in Ukraine has clearly switched from the “cold” phase to the “hot” one and that what we are currently witnessing in the east of the country is the war by all definitions. From Lugansk on the border with Russia to Mariupol on the Black Sea coast two military forces compete in daily clashes when trying to enlarge the area under their control, they fight on the ground as well as in the air, in countryside as well as in industrial centers, artilleries shell villages, air forces bomb cities (under the pretext that their enemy uses the inhabitants as living shields), men, women, children die under the bombs and missiles… In four months of armed conflict more than 2,000 civilians and militaries have been killed and 6,000 others injured; 117,000 proletarians have been internally displaced and 730,000 others found refuge in Russia. Just as we were on the point of finishing this article dead bodies are strewn over the streets of Donetsk, caught in a government’s offensive stranglehold.

In the same text we also wrote that the only reply of the proletariat to the war is to organize and develop revolutionary defeatism, i.e. practically refuse to join one or the other camp, on the contrary to build connections between proletarians from both sides of the conflict through the struggle against both bourgeoisies. As even in this field things developed, our text deserves (three month after publishing) a post-scriptum.

This text is based on information drawn from different sources (that we quote in footnotes) from militant blogs to official media. This short description of events in the Ukraine required hours and hours of careful work, searching information, reading texts, watching videos, comparing different data etc. We would like to emphasize two things: Firstly, the fact that the events that we describe here were not covered by BBC or Euronews does not mean that they did not happen, that we invented them (various leftist sources and also Ukrainian and Russian media describe them). Secondly, it is clear that the news that we get from the Ukraine are chaotic, incomplete and sometimes contradictory. This however doesn’t mean that we should give up our attempt to grasp what is going on there. We believe that we should face a selective reporting of the state with a critical and radical position of anti-capitalist movement; we should develop and share information and analysis that see the world through a prism of revolutionary perspective. Continue reading

Posted in Activity of the group - English, English, Ukraine | Comments Off

Ani s Ukrajinou, ani s Ruskem! – Budujme svůj vlastní, třetí tábor, tábor sociální revoluce!

53e0dfbce74abVerze pro tisk

| Čeština | English | Français | Italiano | Español | Español | Galego |

Když jsme před jistou dobou v našem textu „Válečné přípravy Ruska a Ukrajiny – Show nebo realita?“i napsali, že na Ukrajině dozrávají podmínky pro novou válku, mnoho našich soudruhů vyjadřovalo pochybnosti či dokonce nesouhlas s tak kategorickým prohlášením. Nyní už můžeme s klidným svědomím prohlásit, že konflikt na Ukrajině se zcela jasně přelil ze „studené“ fáze do „horké“ a že to, čeho jsme v současnosti svědky na východě země, je válka podle všech definic. Od Lugansku na hranicích s Ruskem po Mariupol na pobřeží Černého moře se v každodenních střetech ve snaze posunout hranice území, jež kontrolují, poměřují dvě vojenské síly, bojuje se na zemi i ve vzduchu, na venkově i v průmyslových centrech, dělostřelecké baterie ostřelují vesnice, letadla bombardují města (obé pod záminkou, že protivník jejich obyvatele používá jako živé štíty), pod bombami umírají muži, ženy, děti… Za čtyři měsíce trvání ozbrojeného konfliktu zahynulo více než 2000 vojáků a civilistů a 6000 dalších lidí bylo zraněno; 117 tisíc proletářů se stalo uprchlíky v rámci Ukrajiny, 730 tisíc jich uteklo do Ruska. V okamžiku, kdy jsme dokončovali tento text, byly ulice Doněcku sevřeného vládní ofenzivou vystlány mrtvolami.

V onom výše zmiňovaném textu jsme také napsali, že jedinou možnou proletářskou odpovědí na válku je organizovat a rozvíjet revoluční defétismus, tj. v praxi odmítnout přidat se na stranu jednoho či druhého tábora, ale naopak propojovat proletáře z obou stran konfliktu prostřednictvím boje proti oběma buržoaziím. I na tomto poli se události vyvíjely, i náš text si tedy po třech měsících od vydání zaslouží post skriptum.

Informace pro tento text jsme čerpali z různých zdrojů (které uvádíme v poznámkách), militantními blogy počínaje a oficiálními médii konče. Za stručným popisem událostí na Ukrajině se skrývají hodiny a hodiny pečlivého vyhledávání, pročítání článků, sledování videí, porovnávání informací, atd. Chceme našim čtenářům zdůraznit dvě věci: Zaprvé, fakt, že události, které popisujeme, nezmiňují ve svém zpravodajství Česká televize či Euronews, neznamená, že se nestaly, že jsme si je vymysleli (popisují je jak zdroje levice, tak některá ukrajinská a ruská média). Zadruhé, je jasné, že zprávy, které se k nám z Ukrajiny dostávají, jsou chaotické, neúplné, někdy si vzájemně protiřečí. To však neznamená, že bychom měli rezignovat na snahu porozumět tomu, co se na východě děje. Jsme přesvědčeni, že proti selektivnímu zpravodajství, které nám předkládá stát, musíme postavit kritický a radikální pohled antikapitalistického hnutí, rozvíjet, předávat a sdílet informace a analýzy, které svět nahlíží revoluční perspektivou. Continue reading

Posted in Activity of the group - Czech, Czech, Ukrajina | Comments Off

Подготовка войны между Украиной и Россией – СПЕКТАКЛЬ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?

iifJ98Ml2HcВерсия для печати

| Čeština | English | Français | Русский |

Исторический крах модели управления капиталистическими общественными отношениями. которая развивалась прежде всего в Восточной Европе на протяжении нескольких десятилетий контрреволюции, привел к распаду и исчезновению СССР как империалистического блока. С тех пор пролетариат в этом регионе, как и повсюду в мире, испытал множество новых атак на условия своего выживания, но в то же самое время избавился от множества иллюзий, которые подпитывались западной пропагандой, расхваливавшей до небес и до тошноты другую модель управления капитализмом, считавшуюся более “гуманной” и “свободной”. Столь расхваливаемый “мир мира и гармонии”, новый рай, обещанный “полезным идиотам” во время падения “железного занавеса”, которое ознаменовало конец “двухполярного мира”, – все эти иллюзии все более и более крушились.

По Европе снова гремят слухи о войне, заряжаются пушки, боевые самолеты загружаются смертоносными пулями и бомбами, ракеты нацеливают свои ядерные боеголовки на будущие цели: после войн, которые рождали хаос на местном уровне и по обстоятельствам в Югославии, Грузии, Чечне, Дагестане, Осетии и т.д. на протяжении последней четверти века, сейчас в Украине быстро созревают условия для новой войны, – войны гораздо более широкой и с непредсказуемыми международными последствиями.

Четыре месяца подряд Украину сотрясали крупные волнения, вспыхнувшие на благодатном фоне скрытых противоречий, которые характерны для любого классового общества и его конкретных проявлений: голодных зарплат, перестройки экономики, увольнений, приватизации, урезаний социальных гарантий, оставшихся от “социалистической” эры, и т.д. Разумеется, эти общественные движения (как и все нынешние выступления) несут на себе печать отсутствия разрыва с теми, кто управляет социальными отношениями, и их очередными заменителями. Их политическое выражение и сознание кажется очень слабым и ложным… Но революционеры не могут просто высокомерно и покровительственно отворачиваться от содержания событий. Continue reading

Posted in Activity of the group - Other languages, Other languages, Русский | Comments Off

Ukraine: only action of proletariat can stop nationalist threatening with war

Printable version

| Čeština | English | Français |

Mass protests in Ukraine, which were sparked by not signing the association agreement and a free trade agreement with EU by President Yanukovych, have lasted for more than three months now and have escalated to nationalist hysteria, threatening with weapons, both from Russian side and by the protests strengthened mostly West-oriented Ukraine opposition. For example, neo-fascist Svoboda (Freedom) Party, which emerged from the protests boosted thanks to their organization not only on the barricades of Maidan and which has obtained five ministerial posts in the new government, including Deputy Prime Minister and general attorney, would like to insure the position of Ukraine with accession to the NATO structures and with renewal of nuclear arsenal. This launched a game that teeters on the edge of open military conflict, could be the beginning of a global war of destruction of forming imperialist blocks, which would be built over the existing economic and political alliances.

For Russia may support of Russian nationalism in Eastern Ukraine and Crimea be part of the larger geopolitical game tarnishing its recently injured position as the imperialist super-power, specifically after the loss of its influence in Libya (where because of the Gaddafi’s fall, in which Western super-powers were engaged, Russia lost a possible naval base) and potential loss of the last Russian naval base in the Mediterranean in Syrian Tartus, if Russia and Iran supported Bashar Assad would be defeated. The development regarding the Crimea may follow the same scenario as in the case of occupation of territories of South Ossetia or Abkhazia. It may also be a tactic to get to the head of the Ukrainian state elements such as the now mostly discredited Tymoshenko, which already have in the past emerged as being able to communicate with Putin. Ukrainian bourgeoisie is lobbying in the EU and in the USA for a strong response to Russia, but the EU mainly due to Germany and its economic interests and energy needs, will in effect remain with toothless verbal threats. To set off an imaginary powder keg it will take steps and conspiracies of the USA and Russia itself, probably through the exploitation of nationalist militias, of which exist on both sides too many.

Either way, one thing is clear. The nationalist hysteria and direction of the whole development show that the proletariat – a collective wage worker – in this storyline plays the role of extras unable to express its own interests and its resistance to be mobilized for the interests of the national bourgeoisie as potential cannon fodder. Continue reading

Posted in Activity of the group - English, English, Ukraine | Comments Off

Préparatifs guerriers entre l’Ukraine et la Russie – Show ou réalité?

iifJ98Ml2HcVersion imprimable

| Čeština | English | Français | Русский |

La faillite historique d’un modèle de gestion du rapport social capitaliste, celui qui s’était développé entre autre en Europe de l’est durant plusieurs décennies de contre-révolution, a entrainé la dissolution et la disparition de l’URSS en tant que bloc impérialiste. Depuis lors, le prolétariat dans ces régions, comme partout ailleurs dans le monde, a du subir de nombreuses nouvelles attaques contre ses conditions de survie mais il a aussi brûlé au passage un certain nombre des illusions que la propagande occidentale a entretenu lorsqu’elle encensait ad nauseam un modèle de gestion du capitalisme qui serait plus « humain », plus « libre ». Ce « monde de paix et d’harmonie » tant vanté, ce nouvel Eden qui fut promis aux « idiots utiles » lors de la chute du rideau de fer qui scella la fin d’un « monde bipolarisé », toutes ces illusions volent de plus en plus en éclats.

A nouveau, les bruits de bottes résonnent bruyamment en Europe, les canons s’affutent, les bombardiers regorgent de dragées meurtrières, les missiles dardent leurs pointes nucléaires sur leurs futurs objectifs : après les guerres qui ont localement et conjoncturellement embrasé la Yougoslavie, la Géorgie, la Tchétchénie, le Daghestan, l’Ossétie, etc. durant ce dernier quart de siècle, voici maintenant que s’intensifie la maturation des conditions du déclenchement en Ukraine d’une nouvelle guerre, d’une ampleur plus considérable encore, avec des répercussions internationales inimaginables.

Depuis quatre mois, d’importants troubles secouent ce pays. Ces troubles ont émergé du sol fertile des profondes contradictions qui déterminent toute société de classe ainsi que leurs expressions concrètes : salaires de misère, restructuration, licenciements, privatisations, diminution des aides sociales qui constituaient un reliquat de « l’ère socialiste », etc. Bien sûr, ces mouvements sociaux (comme toutes les luttes qui se développent aujourd’hui) portent encore le sceau du manque de rupture avec les gestionnaires du rapport social, ainsi qu’avec leurs futurs remplaçants. Leur expression politique et leur conscience semblent être si faibles et fausses… Mais les révolutionnaires ne peuvent pas juste balayer d’un revers de main le contenu des événements, de manière dédaigneuse et condescendante. Continue reading

Posted in Activity of the group - French, Français, Ukraine | Comments Off