ΤΑΞΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

Το μόνο που μας προσφέρει αυτή η κοινωνία είναι ένας καθημερινός πόλεμος για την επιβίωση, στον οποίον δεν είμαστε παρά εργατική δύναμη και καταναλωτές. Ασφαλώς, εμφανίζεται με περιτύλιγμα όμορφα λόγια για τις αξίες των πολιτών, τις ανάγκες της χώρας και της οικονομίας, τις τάσεις της μόδας και το λάιφ στάιλ που μας πιπιλίζουν καθημερινά τα ΜΜΕ, πολιτικοί, επιστήμονες, celebrities… Ρούχα-μάρκες, το καινούριο κινητό και τηλεοράσεις πλάσμα, αυτοκίνητο με δάνειο και υποθήκη στο σπίτι, έξοδος του σαββατόβραδου, αγαπημένες τηλεοπτικές σειρές και οικογενειακές εξορμήσεις σε καταναλωτικά κέντρα, είναι επαρκή υποκατάστατα για μια πραγματική ανθρώπινη ζωή; Είναι όλα αυτά όσα επιθυμούμε και ό,τι πραγματικά θέλουμε; Continue reading

Posted in Activity of the group - Other languages, Other languages, Ελληνικά | Comments Off

Proti svátku práce – Pokračujme v bojích revolučního Prvního máje

| Čeština | English | Français | Português |

„Začala třídní válka. Před Mac Cormicovou továrnou bylo včera zastřeleno několik dělníků. Jejich krev volá po pomstě! Už není možné pochybovat. Divoké bestie, které nám vládnou žízní po krvi pracujících! Ale pracující nejsou jateční dobytek. Na bílý teror odpoví rudým terorem. Je lépe zemřít, než živořit v bídě! Střílejí-li po nás z kulometů, odpovězme tak, aby si to naši páni dlouho pamatovali. Situace nás nutí chopit se zbraní! Včera večer, zatímco ženy a děti oplakávaly své manžely a otce, kteří padli kulkami vrahů, nalévali si boháči ve svých přepychových sídlech plné sklenice a pili na zdraví banditů společenského pořádku… Ženy a děti, osušte slzy! Vzhůru, otroci! Ať žije povstání!“
Parsons a Spies – Chicagští mučedníci

Tak v roce 1886 v Chicagu odpovídali kapitalistickým bestiím, které bez jakýchkoli skrupulí s výjimkou těch týkajících se jejich zisku, vyhazovali tisíce dělníků na dlažbu. Continue reading

Posted in Blog - česky, Čeština, Internacionalismus | Comments Off

Contra a Festa do Trabalho – Retomemos os Combates por um 1° de Maio Revolucionário

| Čeština | English | Français | Português |

“A guerra de classes começou. Trabalhadores foram fuzilados ontem na frente do estabelecimento Mac Cormick. O sangue deles grita por vingança! A dúvida já não é possível. As bestas selvagens que nos governam estão ávidas pelo sangue dos trabalhadores! Mas os trabalhadores não são gados de matadouro. Ao terror branco, responder com o terror vermelho. É melhor morrer que viver na miséria! Posto que nos metralham, respondamos de maneira que os nossos patrões guardem a lembrança por muito tempo. A situação faz tomar as armas um dever! Ontem à noite, enquanto as mulheres e as crianças choravam os seus maridos e os seus pais caídos sob as balas dos assassinos, os ricos enchiam os seus copos e bebiam, nas suas suntuosas residências, à saúde dos bandidos da ordem social… Sequem as vossas lágrimas mulheres e crianças que choram! Escravos, elevem os corações! Viva a insurreição!”
Parsons e Spies – “Mártires de Chicago”

Aí está como, em 1886, em Chicago, os trabalhadores já nos mostravam como responder aos monstros capitalistas que, sem escrúpulos, exceto o de aumentar os seus lucros, lançam milhares de trabalhadores sobre o precipício sem nenhum recurso. Continue reading

Posted in Blog - other languages, Other languages, Português | Comments Off

Contre la Fête du Travail – Reprenons les Combats des 1er Mai Révolutionnaires

| Čeština | English | Français | Português |

« La guerre de classe est commencée. Des ouvriers ont été fusillés hier devant l’établissement Mac Cormick. Leur sang crie vengeance ! Le doute n’est plus possible. Les bêtes fauves qui nous gouvernent sont avides du sang des travailleurs ! Mais les travailleurs ne sont pas du bétail d’abattoir. A la terreur blanche, ils répondent par la terreur rouge. Mieux vaut mourir que vivre dans la misère ! Puisqu’on nous mitraille, répondons de manière que nos maîtres en gardent longtemps le souvenir. La situation nous fait un devoir de prendre les armes ! Hier soir, pendant que les femmes et les enfants pleuraient leurs maris et leurs pères tombés sous les balles des assassins, les riches emplissaient leurs verres et buvaient, dans leurs somptueuses demeures, à la santé des bandits de l’ordre social… Séchez vos larmes femmes et enfants qui pleurez ! Esclaves, haut les cœurs ! Vive l’insurrection ! »
Parsons et Spies – « Martyrs de Chicago »

Voilà comment, en 1886, à Chicago, les ouvriers nous montraient déjà comment répondre aux monstres capitalistes qui, sans scrupules, sauf celui d’augmenter leurs profits, jettent des milliers d’ouvriers sur le pavé sans aucune ressource. Continue reading

Posted in Blog - french, Français, Guerre de Classe, Internationalisme | Comments Off

Třídní válka 03/2016: IRÁK 1991 – Třídní válka a její buržoazní usměrnění

| Čeština | English | Français |

Je to už čtvrt století, kdy 7. března 1991 začalo povstání iráckých proletářů proti válce a ukázalo proletariátu celého světa jedinou možnou cestu jak se jednou provždy zbavit válek. Na druhé straně společenské barikády, jako vždycky, jednaly všechny světové síly kapitálu jako jeden muž, aby zlikvidovaly autonomii naší třídy. Dnes, o dvacet pět let později, válka v tomto regionu zuří dál (v Iráku, Sýrii, Kurdistánu atd.) a všechny buržoazní a etatistické síly více či méně spojené v rozličné koalice (Turecko, Irán, monarchie Golfského zálivu, USA, Rusko, Evropská Unie, Islámský stát, nacionalistické organizace atd.) se víc než kdy předtím mobilizují, aby rozdrtily naši třídu – buď přímo a velmi prozaicky pod deštěm bomb, nebo nepřímo tím, že její boj proti bídě a vykořisťování redukují na x-tou reformu kapitalistických společenských vztahů.

Při příležitosti tohoto výročí znovu publikujeme dva texty, které bilancují mimořádný boj, který v Iráku vzplanul a ukončil tak takzvanou válku v Perském zálivu. Text „Deset dnů, které otřásly Irákem“ poprvé vyšel v roce 1991 a představoval jeden z prvních zdrojů informací v angličtině o povstání v jižním Iráku a v Kurdistánu. Později byl publikován v časopise dnes již neexistující skupiny Wildcat. Druhý text „Dodatečné poznámky o iráckém povstání v březnu 1991“ publikovaný Komunistickou internacionalistickou skupinou (IKS) se pokouší popsat poučení, které si lze z těchto bojů vzít. Mimochodem, pozornosti našich čtenářů doporučujeme i další texty, které IKS publikovala před, během a po válce v Perském zálivu – odkrývají celé bohatství třídního boje v této oblasti.

Rádi bychom zdůraznili především poučení vyvstávající z povstání v Sulajmániji. Tehdy, když se již povstání stalo faktem, šlo o to – stejně jako ve všech povstáních naší třídy během dějin – jak rozvinout revoluci do všech aspektů společenského života a jak se vyhnout tomu, aby byla sociální revoluce konfiskována tím, že se transformuje prostě v politickou „revoluci“, v pouhou výměnu vlády. Události v Iráku neukazují jen na reálnost rozporu kapitalismus versus komunismus, ale také odhalují jeho budoucnost. Všude sílí nelidskost kapitalismu. Jako alternativa ke skutečné krizi kapitalismu se všude nabízí válka. A všude se musí rozvinout a narýsovat komunistická reakce na permanentní diktaturu kapitalistických společenských vztahů. Continue reading

Posted in Activity of the group - Czech, Bulletin, Bulletin CS, Čeština, Internacionalismus | Comments Off

Class War 03/2016: IRAQ 1991 – Class war and bourgeois containment

| Čeština | English | Français |

It was a quarter of a century ago, on March 7th, 1991, when the proletarian uprising in Iraq against war showed to the world proletariat the only way forward to eliminate wars forever. As always, on the other side of the social barricade, all the global forces of Capital acted as one body to liquidate the autonomy of our class. Today, twenty-five years later, the war continues to rage in the region (Iraq, Syria, Kurdistan, etc.), and more than ever all the bourgeois and state forces which are allied to a greater or lesser degree (Turkey, Iran, Gulf monarchies , USA, Russia, European Union, Islamic state, nationalist organizations…) are mobilized to crush our class, either directly and very prosaically under a shower of bombs, or more indirectly while reducing its struggle against misery and exploitation to an umpteenth reform of the capitalist social relations.

On the occasion of this anniversary we republish two texts which look back to the extraordinary struggles that set Iraq on fire and put an end to the so-called “Gulf War”. The text “Ten days that shook Iraq” has been published in 1991 and represented then one of the first sources of information in English on the uprisings in southern Iraq and Kurdistan. It was later published in the magazine of the defunct group Wildcat. The second text “Additional notes on the insurrection of March 1991 in Iraq”, published by the Internationalist Communist Group (ICG), tries to draw some lessons from these struggles. By the way we recommend the reading of the countless texts published by the ICG before, as well as during and after the “Gulf War”, texts which contain and reveal the whole richness of the class struggles in the region.

We especially insist on the lessons drawn from the insurrection in Sulaymaniyah. What was at stake, as always, was how to develop the revolution in all aspects of social life once this insurrection had been accomplished, and how to avoid the confiscation of the social revolution by its transformation into a simple political “revolution”, a simple change of government. What happened in Iraq does not only show the reality of the contradiction capitalism vs. communism, but also its future. Capitalist inhumanity is developing everywhere. Everywhere war presents itself as an alternative to the current capitalist crisis. And everywhere a communist response to the permanent dictatorship of capitalist social relations will inevitably emerge and develop. Continue reading

Posted in Activity of the group - English, Bulletin, Bulletin EN, English, Internationalism | Comments Off

Guerre de Classe 03/2016 : IRAK 1991 – Guerre de classe et encadrement bourgeois

| Čeština | English | Français |

GdC3C’était il y a un quart de siècle, le 7 mars 1991 : le soulèvement prolétarien en Irak contre la guerre a montré au prolétariat du monde entier la seule voie à suivre pour éliminer à jamais les guerres. Comme toujours, de l’autre côté de la barricade sociale, toutes les forces mondiales du Capital ont agi comme un seul corps pour liquider l’autonomie de notre classe. Aujourd’hui, vingt-cinq ans plus tard, la guerre continue de faire rage dans la région (Irak, Syrie, Kurdistan, etc.), et plus que jamais toutes les forces bourgeoises et étatiques peu ou prou coalisées (Turquie, Iran, monarchies du Golfe, USA, Russie, Union Européenne, Etat Islamique, organisations nationalistes…) se mobilisent pour écraser notre classe, soit directement et très prosaïquement sous un déluge de bombes, soit plus indirectement en réduisant sa lutte contre la misère et l’exploitation en une énième réforme des rapports sociaux capitalistes.

Nous profitons de cet anniversaire pour republier deux textes qui font le bilan des luttes extraordinaires qui embrasèrent l’Irak et qui mirent fin à ladite « Guerre du Golfe ». Le texte « Dix jours qui ébranlèrent l’Irak » a été publié en 1991 et constitua une des premières sources d’information en anglais sur les soulèvements en Irak du sud et au Kurdistan. Il fut plus tard publié dans le magazine du défunt groupe Wildcat. Le second texte « Notes additionnelles à propos de l’insurrection de mars 1991 en Irak », publié par le Groupe Communiste Internationaliste (GCI), tente de tirer quelques enseignements de ces luttes. Nous recommandons au passage la lecture des innombrables textes publiés par le GCI tant avant, pendant et après la « Guerre du Golfe », textes qui recèlent et révèlent toute la richesse des luttes de classe dans la région.

Nous insistons spécialement sur les leçons de l’insurrection à Soulaymania dont l’enjeu a été, comme toujours, comment développer la révolution dans tous les aspects de la vie sociale une fois cette insurrection accomplie, comment éviter la confiscation de la révolution sociale par sa transformation en une simple « révolution » politique, un simple changement de gouvernement. Ce qui s’est passé en Irak ne montre pas seulement l’actualité de la contradiction capitalisme vs. communisme, mais son futur. Partout se développe l’inhumanité capitaliste, partout se joue la guerre comme alternative à la crise capitaliste actuelle, et partout inévitablement devra se dessiner et se développer la réponse communiste à la dictature permanente des rapports sociaux capitalistes. Continue reading

Posted in Activity of the group - French, Bulletin, Bulletin FR, Français, Internationalisme | Comments Off

[La Oveja Negra] REVOLUCIÓN EN ROJAVA?

headblog2015oveja960

| Español | Čeština | English | Français | Galego |

Publicamos aquí unha contribución que sintetiza unha serie de discusións sobre a situación de Rojava. Este texto provén de militantes que afirman estar adheridos ao movemento anarquista arxentino, na cidade de Rosario, e foi publicado orixinalmente no seu boletín “La Oveja Negra”.

Recibimos con alegría o esforzo destes militantes na súa crítica comunista do movemento social que está a ocorrer fronte aos nosos ollos, sen caer en ilusións de estéticas ou romanticas visións demasiado a miúdo escoitadas sobre Rojava e sobre outras loitas da nosa clase.

Desafortunadamente, moi poucos textos críticos circulan na actualidade sobre a “Revolución en Rojava” e a “Cuestión Kurda”, especialmente en español (NdeAb- e en galego).

Un último e pequeno comentario: os compañeiros de La Oveja Negra atribúen erroneamente (nas notas ao pé) a realización de dous textos que de feito, só traducimos, presentamos, publicamos no noso blogue e difundimos internacionalmente. Isto tiña que ser dito.

Continue reading

Posted in Blog - other languages, Galego, Other languages | Tagged , | Comments Off

[La Oveja Negra] REVOLUCE V ROJAVĚ?

headblog2015oveja960

| Español | Čeština | English | FrançaisGalego |

Níže publikovaný článek (ze španělského originálu jej do češtiny, angličtiny a francouzštiny přeložila Třídní válka) syntetizuje sérii kritické diskuze ohledně událostí v Rojavě. Jeho autoři se hlásí, k anarchismu, jsou z argentinského Rosaria, a text původně vyšel v jejich bulletinu La Oveja Negra (Černá ovce).

Vážíme si úsilí těchto militantů rozvinout komunistickou kritiku sociálního hnutí, které se odehrává před našima očima, aniž by sklouzávali do iluzí a módních romantických vizí, které tak často můžeme o Rojavě i dalších bojích naší třídy číst. O „rojavské revoluci“ a „kurdské otázce“ dnes koluje příliš málo kritických textů, zvláště ve španělštině.

Drobná poznámka na závěr: soudruzi z Oveja Negra nám v poznámkách pod čarou (ve španělském originále) mylně přisuzují autorství dvou textů, které jsme ve skutečnosti pouze přeložili, opatřili úvodem, zveřejnili na tomto blogu a šířili dál. Uvádíme proto věc na pravou míru…

Continue reading

Posted in Blog - česky, Čeština, Maghreb - Mašrek | Tagged , | Comments Off

[La Oveja Negra] REVOLUTION IN ROJAVA?

headblog2015oveja960

| Español | Čeština | English | FrançaisGalego |

We publish here a contribution (we have also translated from Spanish to French, English and Czech) synthesizing a series of critical discussions on the events in Rojava. This text comes from militants claiming to adhere to anarchism, based in Rosario, Argentina, and it was originally published in their bulletin La Oveja Negra [The Black Sheep].

We welcome the effort of these militants in their communist criticism of the social movement that is taking place in front of our eyes, without slipping into illusions of fashionable romantic visions too often read about Rojava and other struggles of our class. Too few critical texts circulate unfortunately nowadays on the “Rojava revolution” and the “Kurdish question”, especially in Spanish.

Last small comment: the comrades of La Oveja Negra mistakenly attribute to us (in footnotes) the paternity of two texts that we have in fact only translated, presented, published on our blog and spread internationally. This had to be said…

Continue reading

Posted in Blog - english, English, Maghreb - Mashrek | Tagged , | Comments Off