Préparatifs guerriers entre l’Ukraine et la Russie – Show ou réalité?

iifJ98Ml2HcVersion imprimable

| Čeština | English | Français | Русский |

La faillite historique d’un modèle de gestion du rapport social capitaliste, celui qui s’était développé entre autre en Europe de l’est durant plusieurs décennies de contre-révolution, a entrainé la dissolution et la disparition de l’URSS en tant que bloc impérialiste. Depuis lors, le prolétariat dans ces régions, comme partout ailleurs dans le monde, a du subir de nombreuses nouvelles attaques contre ses conditions de survie mais il a aussi brûlé au passage un certain nombre des illusions que la propagande occidentale a entretenu lorsqu’elle encensait ad nauseam un modèle de gestion du capitalisme qui serait plus « humain », plus « libre ». Ce « monde de paix et d’harmonie » tant vanté, ce nouvel Eden qui fut promis aux « idiots utiles » lors de la chute du rideau de fer qui scella la fin d’un « monde bipolarisé », toutes ces illusions volent de plus en plus en éclats.

A nouveau, les bruits de bottes résonnent bruyamment en Europe, les canons s’affutent, les bombardiers regorgent de dragées meurtrières, les missiles dardent leurs pointes nucléaires sur leurs futurs objectifs : après les guerres qui ont localement et conjoncturellement embrasé la Yougoslavie, la Géorgie, la Tchétchénie, le Daghestan, l’Ossétie, etc. durant ce dernier quart de siècle, voici maintenant que s’intensifie la maturation des conditions du déclenchement en Ukraine d’une nouvelle guerre, d’une ampleur plus considérable encore, avec des répercussions internationales inimaginables.

Depuis quatre mois, d’importants troubles secouent ce pays. Ces troubles ont émergé du sol fertile des profondes contradictions qui déterminent toute société de classe ainsi que leurs expressions concrètes : salaires de misère, restructuration, licenciements, privatisations, diminution des aides sociales qui constituaient un reliquat de « l’ère socialiste », etc. Bien sûr, ces mouvements sociaux (comme toutes les luttes qui se développent aujourd’hui) portent encore le sceau du manque de rupture avec les gestionnaires du rapport social, ainsi qu’avec leurs futurs remplaçants. Leur expression politique et leur conscience semblent être si faibles et fausses… Mais les révolutionnaires ne peuvent pas juste balayer d’un revers de main le contenu des événements, de manière dédaigneuse et condescendante. Continue reading

Posted in Activity of the group - French, Français, Ukraine | Comments Off

War preparations between Ukraine and Russia – Show or reality?

iifJ98Ml2HcPrintable version

The historical collapse of a model of management of the capitalist social relation, the one that had developed among others in Eastern Europe during several decades of counterrevolution, led to the dissolution and the disappearance of the USSR as an imperialist bloc. Since then, the proletariat in this region, as everywhere else in the world, had to undergo numerous new attacks against its survival conditions, but at the same time it also burned a certain number of illusions fuelled by the Western propaganda praising to the skies ad nauseam another model of management of capitalism considered to be more “human”, more “free”. This so much vaunted “world of peace and harmony”, this new Eden promised to the “useful idiots” at the time of the fall of the iron curtain that sealed the end of a “bipolarized world”, all these illusions get more and more smashed.

Rumours of war resound noisily in Europe again, cannons are loaded, fighter-bombers are packed with murderous bullets and bombs, missiles point their nuclear warheads at their future objectives: after wars that caused unrest locally and according to circumstances in Yugoslavia, Georgia, Chechnya, Dagestan, Ossetia etc. during this last quarter of century, preconditions for a new war have been intensively maturing in the Ukraine now, a war much more extensive and with unimaginable international effects.

Since four months the Ukraine has been shaken by an important unrest emerging from the fertile soil of underlying contradictions that determine any class society and their concrete expressions: starvation wages, restructuring, layoffs, privatizations, cuts in social security that was a hangover from “the socialist era” etc. Of course these social movements (like all the struggles that develop nowadays) yet carry the seal of the lack of rupture with the managers of the social relation, as well as with their substitutes to come. Their political expression and consciousness seem to be so weak and false… But revolutionaries cannot just brush off the content of the events in a disdainful and patronizing manner. Continue reading

Posted in Activity of the group - English, English, Ukraine | Comments Off

Válečné přípravy Ruska a Ukrajiny – Show nebo realita?

iifJ98Ml2HcVerze pro tisk

Historický kolaps toho modelu správy kapitálu, který se mimo jiné rozvinul ve východní Evropě během několika desetiletí kontrarevoluce, vyústil v rozpuštění a konec existence SSSR jako imperialistického bloku. Od té doby musel proletariát v tomto regionu, stejně jako jinde na světě, podstoupit četné nové útoky na podmínky svého přežívání. Zároveň se však zbavil jistého množství iluzí podporovaných propagandou Západu, propagandou, která do omrzení do nebe vychvalovala jiný model správy kapitalismu, který měl být „lidštější“, „svobodnější“. Onen chvástavý „svět míru a harmonie“, tento nový ráj zaslíbený „užitečným idiotům“ ve chvíli, kdy padla železná opona a zpečetila tak konec „bipolárního světa“, všechny tyto iluze se tříští na kousky.

Evropou znovu hlasitě zní dupot vojenských bot, děla jsou nabita, bombardéry naloženy vražednými náboji a bombami, střely míří své nukleární hlavice na budoucí cíle: po válečných konfliktech, které v průběhu minulého čtvrt století v lokálním měřítku a podle okolností způsobily neklid v Jugoslávii, Gruzii, Čečensku, Dagestánu, Osetii atd., dozrávají nyní na Ukrajině předpoklady pro novou válku, o mnoho rozsáhlejší a s nedozírnými mezinárodními následky, a to stále intenzivněji.

Ukrajina zmítaná už čtyři měsíce mohutnými nepokoji, které se zrodily z úrodné půdy hlubokých rozporů určujících pro každou třídní společnost a z jejich konkrétních projevů: hladových mezd, restrukturace, propouštění, privatizace, škrtů v oblasti sociálního zabezpečení, jež bylo pozůstatkem „socialistické éry“ atd. Jistě, ona sociální hnutí (jako všechny boje, které se rozvíjí v současné době) si s sebou nesou pečeť nedostatečného rozchodu s nynějšími manažery společenského vztahu i s jejich budoucími náhradníky. Jejich politická vyjádření a jejich vědomí se zdá být tak slabé a falešné… Ale revolucionáři nemohou jednoduše pohrdavě a povýšenecky smést obsah těchto událostí ze stolu. Continue reading

Posted in Activity of the group - Czech, Czech, Ukrajina | Comments Off

Ukrajina: jen akce proletariátu může zastavit nacionalistickou hrozbu válkou

Verze pro tisk

Masové protesty na Ukrajině zažehnuté tím, že prezident Janukovyč nepodepsal asociační dohodu a dohodu o volném obchodu s EU, již trvají více než tři měsíce a vygradovaly do nacionalistické hysterie, do hrození zbraněmi jak z ruské strany, tak i ze strany protesty posilněné většinou západně orientované ukrajinské opozice. Například neofašistická strana Svoboda, které vyšla z protestů posilněna díky své organizovanosti nejen na barikádách Majdanu, a která získala v nové vládě pět ministerských funkcí, včetně náměstka premiéra a generálního prokurátora, by ráda pozici Ukrajiny pojistila vstupem do NATO a obnovením jaderného arzenálu. Takto rozdaná partie, která balancuje na hraně otevřeně válečného konfliktu, by mohla být počátkem globální válečné destrukce formujících se imperialistických bloků, jež by byly vystavěny nad již existujícími spojenectvími.

Pro Rusko může být podpora ruskému nacionalismu na východní Ukrajině a obsazení Krymu součástí rozsáhlejší geopolitické hry, s kterou tak obnovuje svou nedávno pošramocenou pozici imperialistické mocnosti, přesněji řečeno ztrátu svého vlivu v Libyi (kde díky Kaddáfího pádu, v němž se angažovaly západní mocnosti, přišlo Rusko o možnou námořní základnu) a potencionální možnost ztráty poslední ruské námořní základy ve Středozemním moři v syrském Tartusu, pokud by byl Ruskem a Iránem podporovaný Assad poražen. Vývoj ohledně Krymu tak může pokračovat podle stejného scénáře jako v případě obsazení oblastí Jižní Osetie či Abcházie. Může se též jednat o taktiku, jak dostat do čela ukrajinského státu elementy jako je nyní zdiskreditovaná Tymošenková, které se již v minulosti projevily jako schopné se s Putinem domluvit. Ukrajinská buržoazie lobuje u EU a USA za silnou reakci vůči Rusku, avšak EU hlavně díky Německu a jeho ekonomickým zájmům a energetickým potřebám patrně fakticky zůstane u bezzubých verbálních hrozeb. K odpálení pomyslného sudu se střelným prachem tak bude potřeba kroků a konspirací USA a samotného Ruska, patrně skrze vytěžení nacionalistických bojůvek, kterých je na obou stranách až příliš.

Tak či tak, jedno je zcela jasné. Nacionalistická hysterie a směřování celého vývoje poukazují na to, že proletariát – kolektivní námezdně pracující – v tomto ději hraje roli komparsu neschopného vyjádřit své vlastní zájmy a svůj odpor být mobilizován za zájmy národní buržoazie jako potencionální potrava pro děla. Continue reading

Posted in Activity of the group - Czech, Czech, Ukrajina | Comments Off

Kdo chce zabít revoluci v Sýrii?

Příspěvek „Kdo chce zabít revoluci v Sýrii?“ z lednového čísla novin Hors service (Mimo provoz) zveřejňujeme především kvůli postoji, který k událostem v Sýrii zaujímá. Nepopírá, že se proletářská revolta topí v moři občanské války. Zároveň jasně pojmenovává nebezpečí, které jí hrozí ze strany jejích nepřátel, ať už jde o Assadův režim, islamisty či „demokratickou opozici“, a rýsuje tak perspektivu, jak dál, co je nutné udělat pro to, aby nebyly plameny vzpoury v Sýrii uhašeny úplně.

Co si naopak zaslouží kritickou poznámku, je fakt, že text (stejně jako většina produkce Hors service) relativizují materiální determinaci třídního boje v Sýrii (Egyptě, Tunisku atd.) a za určující má naopak „touhu po svobodě“ či „konec strachu z revolty“. Jenže represe, diktatura, náboženství, to všechno jsou materiální síly a revolta proti nim tedy vychází z materiálních skutečností, z toho, co proletáři zažívají každý den na vlastní kůži, nikoli z nějakého abstraktního snu o svobodě. Vědomí lidí je určováno společenským bytím, a předstírat, že mezi nimi není žádná souvislost, je poněkud krátkozraké.

Z francouzštiny přeložila Třídní válka. Continue reading

Posted in Blog - česky, Czech, Maghreb - Mašrek, Topics - czech | Comments Off

Сирия: борьба продолжается – “День гнева против Аль-Каиды и Ассада”

day-of-rage-against-al-qaeda-assadВерсия для печати

| Čeština | English | Français | Português | Italiano | Русский | Türkçe |

Прошло около трех лет, как вспыхнуло восстание в Сирии (как локальная материализация потрясений, затронувшая целые районы Магриба и Машрека), а большинство реакций, комментариев и критики от активистских структур утверждающих, что они революционеры, интернационалисты, коммунисты, анархисты… идут в одном и том же направлении: сомнения относительно того, что произойдет, сомнения о существенных материальных определениях движения развивающегося на наших глазах, сомнения в классовой природе этих событий, сомнения по поводу потенциально разрушительного содержания этой борьбы нашего класса, когда это не волна “хороших” флагов и др.

Эти сомнения усилились, поскольку конфликт превратился в “милитаризацию революции” (как многие говорят) и захват нашего движения “оппозиционными демократическими силами” и несколькими направлениями джихадистов, салафитов и других исламистов. Но как сказал боевик из Палестины:

Ну да, Сирийскую Революцию действительно захватили, и мы знаем, что есть много салафитов, много джихадистов и много других групп, и многие про-американские и про-империалистические группы, которые пытались захватить Сирийскую Революцию. Но это не значит что Сирийская Революция запятнана, и это также не значит, что только потому, что революционное движение было захвачено — мы должны стоять на обочине и прекратить его поддержку. Конечно, есть еще так много революционеров, которые работают на земле [...] и еще многих других не-сектантских вооруженных бригад, которые мы не можем игнорировать. Если революция была захвачена мы не должны просто идти и начинать винить людей за это. Фактически мы делаем всё, чтобы быть о бок с людьми, чтобы поставить революцию на правильным путь. И это то, что многие левые не могут понять.[1] Continue reading

Posted in Activity of the group - Other languages, Other languages, Русский | Comments Off

Siria: la lotta continua – “Giornata dell’ira contro Al-Qaeda & Assad”

day-of-rage-against-al-qaeda-assad Versione stampabile

| Čeština | English | Français | Português | Italiano | Русский | Türkçe |

Da quando tre anni fa ci fu il sollevamento in Siria (quale locale materializzazione delle insurrezioni che hanno scosso intere regioni del Maghreb e del Mashrek) la maggior parte delle reazioni, dei commenti e delle critiche da parte di strutture militanti che si dichiarano rivoluzionarie, internazionaliste, comuniste, anarchiche… non hanno fatto che andare nella stessa direzione: esprimere dubbi su cosa sta accadendo, dubbi sulle determinazioni materiali di fondo che hanno dato inizio ai movimenti che sono sotto i nostri occhi, dubbi sulla natura di classe di tali eventi, dubbi sul potenziale sovversivo delle lotte della nostra classe quando non avvengono sotto le “giuste” bandiere, e così dicendo.

Questi dubbi si sono rafforzati da quando il conflitto si è trasformato in “militarizzazione della rivoluzione” (a detta di molti) ed il nostro movimento è stato deviato dalle “forze di opposizione democratica” e da parecchie tendenze di jihadisti, salafiti ed altri islamisti. Ma, come ha scritto un militante palestinese:

E’ vero, la rivoluzione siriana è stata senz’altro deviata e noi sappiamo che ci sono molti salafiti, molti jihadisti e molti altri gruppi, come pure molti altri gruppi filo-americani e filo-imperialisti che hanno cercato di deviare la rivoluzione siriana. Ma questo non deve gettare ombre sulla rivoluzione siriana e non significa che siccome il movimento rivoluzionario è stato deviato noi dovremmo metterci da parte e smettere di sostenerlo. Naturalmente ci sono ancora tanti rivoluzionari che agiscono sul campo [...] e ci sono anche molte brigate armate non-settarie che non possiamo ignorare. Se la rivoluzione è stata deviata, non è che noi ce ne andiamo ed inizamo a prendercela col popolo che si è fatto deviare. Noi dobbiamo fare di tutto in fin dei conti per stare a fianco del popolo allo scopo di ricondurre la rivoluzione sulIa corretta via. Ed è proprio questo che molti a sinistra non sono riusciti a comprendere.[1] Continue reading

Posted in Activity of the group - Other languages, Italiano, Other languages | Comments Off

Síria: a luta contínua – “Jornada de Cólera contra a Al-Qaeda e Assad”

day-of-rage-against-al-qaeda-assadVersão para impressão

| Čeština | English | Français | Português | Italiano | Русский | Türkçe |

Hoje em dia, depois de passados longos três anos que o levante se incíou na Síria (desde as manifestões locais que arrasaram as regiões do Maghreb e do Machrek), a maior parte das reações, comentários e críticas provém de organizações militantes que se intitulam revolucionárias, internacionalistas, comunistas e anarquistas… Assim nós vem o sentimento da dúvida em relação ao que se passa, da dúvida por relação as determinações materiais essenciais que dão vida aos movimentos que se desenvolvem diante de nossos olhos, da dúvida por relação a natureza de classe desses eventos, da dúvida em relação ao conteúdo potencialmente subversivo das lutas de nossa classe enquanto ela não possuir “boas” bandeiras, etc.

Essa dúvida foi reforçada após o conflito ter se transformado na etapa “militar da revolução” (como muitos a supõe) e que nosso movimento se recupera pelas “forças de oposição democrática” e diversas tendências djihadistas, salafistas e outras tendëncias islamistas. Mas como um militante da Palestina assinalou:

Sendo esse o fato, da Revolução Síria ter se recuperado, nós sabemos que é devido muito aos salafistas, os djihadistas e de outros grupos, assim como, muitos grupos pró-americanos e pró-imperialismo que ensaiam deturpar a Revolução Síria. Mas a Revolução Síria não perde completamente o brilho, não venha dizer que por não parecer mais que o movimento revolucionário tenha sido recuperado que nós não devemos ter uma posíção, ou mesmo, cessar nosso apoio. É claro que há ainda um tanto de revolucionário que se agitam sobre a região [...] e há também muitas das brigadas armadas não confessadas que não podemos ignorar. Se a revolução foi recuperada, nós não iremos começar a colacar essa recuperação sobre as mesmas pessoas. Nós faremos tudo para tomar partido por aqueles que pretendem por a revolução sobre a boa via. E é isso que muitos dos esquerdistas não poderão compreender.[1] Continue reading

Posted in Activity of the group - Other languages, Other languages, Português | Comments Off

Světová sociální výzva – Lidé chtějí pád tohoto systému!

cropped-carre-noir1Následující výzvu k bojkotu Světového sociálního fóra, které se na konci března 2013 konalo v Tunisku, sice zveřejňujeme teprve teď, ale to v žádném případě neznamená, že s křížkem po funuse. Střet mezi pořadateli a účastníky Fóra a těmi, jež ho odmítají, není ničím jiným, než jen jedním ze zhmotnění historického střetu mezi negací kapitalistického světa a jeho reformou a tedy zachováním. Spor okolo Fóra není v Tunisku prvním konfliktem, kdy musí proletářská vzpoura čelit pokusům reformistů o to si ji přisvojit, usměrnit a tak zabít. A není to ani konflikt poslední. Vyjasnit to, o co v tomto střetu jde, co je jeho skutečnou podstatou, je pro autory následujícího textu, tuniskou skupinu Orgány revoluční akce / Hnutí neposlušnosti (Instances d’action révolutionnaire / Mouvement Désobéissance), prvním z kroků na cestě ke zničení kapitalismu.

Jak ve svém textu zdůrazňují, Světové sociální fórum „je jen pokus přesvědčit oběti kapitalistického sytému, že základní příčinou ekonomické krize je tzv. ‚neoliberalismus‘, ‚extrémní globalizace‘, ‚finanční spekulace‘ a zadlužovaní. Jako jedinou alternativu k vykořisťování a nejistotě navrhují pouhou reformu tohoto systému, který je ve skutečnosti sám skutečnou příčinou tohoto zla. (…) [Světové sociální fórum] není ničím jiným, než x-tým reformistickým pokusem o usměrnění hněvu miliard lidí, jež se bouřící proti hladu, chudobě a nejistotě, lidí, kteří skandují jeden jediný slogan: ‚Lidé chtějí pád tohoto systému‘ (…) ‚Lidé chtějí pád kapitalismu‘.“ A pokračují: „(…) bojkotujeme toto Fórum především proto, že bojkotujeme jakékoli reformní hnutí, ať už přichází z ‘pravice’ či ‘levice’.“ Jasně se tak vymezují proti klasické a obvyklé kritice tzv. „globalizace“, jež za jediného viníka naší bídy považuje výhradně pravici. Ale ve skutečnosti, stejně jako na všech kasárenských dvorech, i ve všech továrnách a během všech kol volební frašky na celém světě na nás verbíři armády kapitálu křičí „levá, pravá, levá, pravá“ a nutí nás pochodovat v pekelném rytmu zbožní výroby a reprodukce této společnosti bídy a smrti… Continue reading

Posted in Blog - česky, Czech, Maghreb - Mašrek, Topics - czech | Comments Off

Call World Social – The people want the fall of the system

cropped-carre-noir1It is only now we publish the following appeal for boycott of World Social Forum that took place in Tunisia in March 2013. But it doesn’t mean that it is too late to do it. The conflict between those who organized and participated to the Forum and those who refused it is nothing else than a materialization of a historical clash between the negation of capitalist world and its reform and therefore its maintaining. The dispute over the Forum is not the first occasion when the proletarian revolt has to face reformists’ attempts to appropriate it, to canalize it and thus to kill it. And it is not the last conflict over this subject either. To clarify the essence of this conflict, this very fundamental basis of it, it is for the authors of the following text, Tunisian group Instances of revolutionary action / Disobedience Movement, a first step on the way to destroy capitalism.

World Social Forum, as they underline, “is nothing but an attempt to convince the victims of the capitalist system that the inherent reason behind the economic crisis are the so-called ‘Neo-Liberalism’, ‘extreme globalization’, ‘financial speculations’ and worsening debt which they suggest calls for the one and only alternative and that is the reform of a system which is the actual source of these ailments. (…) [World Social Forum] is nothing but another attempt to diminish the rage of the billions of individuals revolting against hunger, impoverishment and precariousness chanting but one unique slogan: ‘The people want to fall of the regime’ (…) ‘The people want the fall of capitalism’”. And they continue: “we boycott and oppose this Forum (…) also because we primarily boycott every reform movement whether it came from the right or the left.” Thus they refuse classical and usual critique of the so called “globalization” that considers the right-wing to be the sole culprit of our misery. Because in reality, as well as in all the barracks, it is always “left, right, left, right” that recruiting-officer of army of capital shout on us also in all factories and during all the election rounds and they force us to march in an infernal tempo of goods production and reproduction of this society of misery and death… Continue reading

Posted in Blog - english, English, Maghreb - Mashrek, Topics - English | Comments Off