Guerra de Clases 05/2016: Sobre la muerte de Fidel Castro

GdC5-es| Čeština | English | Français | Español |

PDF

La televisión nacional cubana anunció el pasado 26 de noviembre de 2016 la muerte de Fidel Castro, a la edad “venerable” de 90 años. Este viejo chapado a la antigua contra-revolucionario será célebre tanto en Cuba, donde un luto nacional de nueve días fue decretado, así como en el mundo entero por la izquierda internacional burguesa, de izquierda y de extrema izquierda.

Aportamos aquí nuestra pequeña piedra al edificio de la crítica comunista reproduciendo un texto (que hemos igualmente traducido al inglés y checo) publicado en 1990 en la revista central de Grupo Comunista Internacionalista (GCI) que denuncia la naturaleza y el carácter inminentemente contra-revolucionario del partido “Comunista” Cubano, los “barbudos”, y su “Líder Máximo”: Fidel Castro…

Al mismo tiempo queremos reafirmar que nunca han existido los “países comunistas” en el mundo y en la historia. La URSS así como sus países satélites de Europa del Este, China o Vietnam, Albania o Nicaragua, Corea del Norte o Camboya y en la actualidad Venezuela, Bolivia, Ecuador o Rojava, no han hecho más que representar y representan en los comienzos del siglo XXI el mito grosero del “socialismo en un solo país”, queridos por los marxistas-leninistas y por los stalinistas de todo pelaje ¡Todos son capitalistas de pies a cabeza! Porque ahí donde existe el trabajo asalariado, está también inevitablemente el Capital y no puede ser de otra manera porque existe una vestidura ideológica “marxista”, una reorganización de la burguesía a través de un partido político y un Estado y sus esfuerzos (sin ninguna oportunidad real de tener éxito) para dar otra forma a los capitalistas de mercado, de la competencia y el valor.

Continue reading

Posted in Activity of the group - Other languages, Boletín ES, Bulletin, Español, Other languages | Tagged , , | Comments Off

Beszámoló a kurdisztáni internacionalista elvtársak által szervezett találkozóról

revolutiongiclee_1024x1024

| Español | English | Français | Русский | Magyar |

PDF

Erre a találkozóra 2016 májusában került sor Franciaországban négy „országból” származó, s magukat csak kurd internacionalistáknak megnevező személyek kezdeményezésére, és Franciaországból, Németországból, Olaszországból, Argentínából és Mexikóból való elvtársak vettek rajta részt. A találkozó főleg kurd és részben perzsa és arab nyelven zajlott. Ez a körülmény – saját gyengeségünkkel kiegészülve – csak most, 2016 szeptemberében tette lehetővé számunkra, hogy ennek a dokumentumnak (vázlatnak) kiadjuk európai nyelveken (angolul, franciául és spanyolul) készült verzióit is, habár néhány elvtárs kezdettől fogva publikált kivonatokat és részleges verziókat. Emiatt megkértük őket, hogy segítsenek nekünk kibővíteni ezt a dokumentumot, és azt világnyelveken is ismertté tenni. Elnézést és megértést kérünk az írásban előforduló ismétlésekért és hibákért, amelyek mindegyik verzióban előfordulnak. Nem vagyunk professzionális fordítók, és nem is rendelkezünk ilyenekkel.

Mi egy elvtársi csoport vagyunk Kurdisztán különböző részeiről, akik internacionalistaként határozzák meg önmagukat. Többségünket mint dezertőröket és/vagy bomlasztókat üldöztek, többünket be is börtönöztek. Kettőnket leszámítva, akik közvetlenül Kurdisztánból érkeztek jelen találkozóra, mindannyian Európában élünk száműzetésben. A tőke elleni küzdelemben találkoztunk, és ma már egy maroknyi internacionalista vagyunk, akik folytatják a küzdelmet. Az árral szemben mi minden lehetséges módon igyekszünk leleplezni azt a látványos és megtévesztő képet, amely nemzetközileg kialakult a „rojavai forradalomról”, és amely valójában káros a régióban és az egész világban zajló valódi autonóm proletárküzdelmekre nézve.

Continue reading

Posted in Magyar, Other languages | Tagged , , | Comments Off

Comunismo #66

comunismo66REVOLUCIÓN Y CONTRARREVOLUCIÓN EN LA REGIÓN ESPAÑOLA – AÑOS TREINTA (primera parte, febrero 2017)

-La concepción histórica como práctica de clase. -Nuestra contribución y sus enormes dificultades. –El proletariado en España a contracorriente. –El ABC sobre la cuestión española -Exposición de los hechos más relevantes. -Antecedentes a las luchas de los años 30. -Primeros años de la República. -Profundización y tentativas insurreccionales. –Insurrección de octubre del 34 y ascenso del frentismo. –La insurrección proletaria de junio de 1936 y su encuadramiento estatal. –Elementos de balance crítico. –Notas. –Claves de la contrarrevolución.

PDF: “Comunismo” #66

TESIS acerca de la revolución y la contrarrevolución en la región española durante los años treinta (1997)

Tesis: Revolución y contrarrevolución…

Posted in Blog - other languages, Español, Other languages | Tagged , | Comments Off

Carta a los amigos “rojavistas”

ypg-20150928134306| Čeština | English | Français | Español |

Después de leer el texto que presentamos “Carta a los amigos rojavistas”, algunos dirán que no aporta nada de nuevo al debate. Es posible. Pero desde nuestro punto de vista, representa un excelente resumen del argumento desarrollado hasta el presente. Publicado en mayo de 2016 bajo la firma de TKGV, llamó nuestra atención por su claro razonamiento y su vista crítica bien estructurada contra el apoyo actual a la moda con la “región autónoma de Rojava”. Como compartimos las posiciones que aquí son desarrolladas, y como no es el primer texto critico que publicamos sobre esta cuestión, ni la primera introducción que escribimos de este tema, probablemente no es necesario explicar a más detalle nuestra posición. Referimos a los lectores a las entradas más antiguas en nuestro blog que les darán una idea más compleja acerca de esta problemática.

En lugar de eso, queremos poner en cuestión dos puntos del texto, dos temas ligados a la “cuestión de Rojava”, pero más generales y entonces de cierta manera más importantes.

Continue reading

Posted in Blog - other languages, Español, Other languages | Tagged , | Comments Off

Встреча, организованная интернационалистами из Курдистана

revolutiongiclee_1024x1024| Español | English | Français | Русский |

PDF

Встреча, организованная интернационалистами из Курдистана

Эту встречу мы проводим в “Париже в мае 2016 года, по нашей инициативе, курдских интернационалистов (из 4 “стран”), с участием товарищей, приехавших из Франции, Германии, Италии, Аргентины и Мексики. Обсуждение велось преимущественно по-курдски, а также по-ирански и по-арабски. В результате этого и наших собственных проблем, к сентябрю 2016 г. мы смогли составить версии этого документа на ряде европейских языков (английском, испанском и французском), хотя с самого начала некоторые товарищи уже распространили отрывки и частичные версии. Мы призываем оказать нам помощь в редактировании документа и распространения его на других языках мира. Просим извинения и понимания в связи с повторами и редакционными ошибками, имеющимися во всех версиях. Мы – не профессиональные переводчики, и у нас их нет.

Мы, группа товарищей из различных частей Курдистана, определяющих себя как интернационалисты. Большинство из нас подвергались преследованию как дезертиры и / или подрывные элементы, многие были брошены в тюрьмы. Все, кроме двоих, которые приехали непосредственно из Курдистана для участия в этой встрече, находятся в изгнании в Европе. Мы встретили друг друга в борьбе против капитала, и сегодня мы, горстка интернационалистов, продолжаем борьбу. Идя против течения, мы всеми возможными способами разоблачаем театральный и обманчивый образ “Революции в Роджаве”, который сконструирован в мире и на самом деле мешает подлинно автономной борьбе пролетариата в этом регионе и во всем мире.

Continue reading

Posted in Blog - other languages, Other languages, Русский | Tagged , | Comments Off

Rapport d’une réunion organisée par des camarades internationalistes originaires du Kurdistan

revolutiongiclee_1024x1024

| Español | English | Français | Русский | Deutsch |

PDF

Nous avons reçu et traduit, et nous publions :

Rapport d’une réunion organisée par des camarades internationalistes originaires du Kurdistan

Cette réunion s’est tenue en France en mai 2016 sur la base d’une convocation faite par nous-mêmes, des internationalistes kurdes (de quatre « pays »), et y participèrent des camarades en provenance de France, d’Allemagne, d’Italie, d’Argentine, du Mexique. La réunion s’est principalement faite en kurde et secondairement en perse et en arabe. Cela, ajouté à nos propres faiblesses, fait que seulement maintenant, en septembre 2016, nous avons des versions de ce document (ou des brouillons) dans des langues européennes (anglais, français et espagnol), même si dès le début, quelques camarades en ont divulgué des extraits et des versions partielles. Aussi, nous demandons de l’aide pour améliorer ce document et le faire connaître dans d’autres langues internationales. Nous demandons à ce qu’on soit indulgents et compréhensifs pour les répétitions et les erreurs de rédaction qu’ont toutes ces versions. Nous ne sommes pas des traducteurs professionnels, et nous n’en avons pas à notre disposition.

Nous sommes un groupe de camarades, originaires de différentes parties du Kurdistan, qui se définissent comme internationalistes. La plupart d’entre nous ont été persécutés comme des déserteurs et/ou des subversifs, beaucoup ont été emprisonnés. Tous, sauf deux qui sont venus directement du Kurdistan pour cette réunion, nous vivons en exil en Europe. Nous nous sommes rencontrés dans la lutte contre le capital et nous sommes aujourd’hui une poignée d’internationalistes qui continuent de lutter. A contre-courant, nous dénonçons par tous les moyens possibles l’image spectaculaire et mensongère qui a été construite à l’échelle internationale sur « la révolution au Rojava » et qui, en fait, porte préjudice à la véritable lutte autonome du prolétariat dans cette région et dans le monde.

Continue reading

Posted in Blog - french, Dans le Monde Une Classe En Lutte, Français, Guerre de Classe, Internationalisme | Tagged , | Comments Off

Report of a meeting organized by internationalist comrades from Kurdistan

revolutiongiclee_1024x1024| Español | English | Français | Русский |

PDF

We received and translated, and we publish:

Report of a meeting organized by internationalist comrades from Kurdistan

This meeting was held in France in May 2016 on the basis of a call made by us, Kurdish internationalists (from four “countries”), and comrades from France, Germany, Italy, Argentina, Mexico took part to it. The meeting was mainly done in Kurdish and secondarily in Persian and Arabic. This, added to our own weaknesses, made it possible only recently, in September 2016, to have versions of this document (or drafts) in European languages (English, French and Spanish), although from the beginning some comrades published extracts and partial versions. Therefore we call to help us to improve this document and make it known in other international languages. We ask for indulgence and understanding for the repetitions and errors of writing that have all those versions. We are not, nor do we have professional translators.

We are a group of comrades from different parts of Kurdistan, who define themselves as internationalists. Most of us were persecuted as deserters and/or subversives, many of us have been imprisoned. All but two of us who came directly from Kurdistan for the present meeting, live in exile in Europe. We have met in the struggle against capital and today we are a handful of internationalists who continue to struggle. Against the current, we denounce by all possible means the spectacular and deceptive image that has been built internationally on the “Rojava Revolution” and which in fact harms the genuine autonomous struggle of the proletariat in this region and all over the world.

Continue reading

Posted in Blog - english, Class struggle in the world, English, Internationalism | Tagged , | Comments Off

Informe de una reunión organizada por compañeros internacionalistas originarios del Kurdistán

revolutiongiclee_1024x1024| Español | English | Français | Русский |

PDF

Recibimos y publicamos:

Informe de una reunión organizada por compañeros internacionalistas originarios del Kurdistán

Dicha reunión la realizamos en Francia, en mayo 2016, en base de una convocación hecha por nosotros, internacionalistas kurdos (de cuatro “países”), y participaron, en la misma, compañeros procedentes de: Francia, Alemania, Italia, Argentina, México. La reunión fue principalmente hecha en kurdo, y secundariamente en persa y árabe. Ello, adicionado a nuestras propias debilidades, hizo que recién ahora, setiembre 2016, podamos contar con versiones de este documento (o borradores) en idiomas europeos (inglés, francés y español), aunque desde el principio, algunos compañeros divulgaron extractos e hicieron versiones parciales. Asimismo, llamamos a ayudarnos para mejorar este documento y hacerlo conocer en otras lenguas internacionales. Pedimos indulgencia y comprensión por las repeticiones y errores de redacción que tienen todas esas versiones. No somos, ni tenemos traductores profesionales.

Somos un grupo de compañeros, originarios de diferentes partes del “Kurdistán, que nos definimos como internacionalistas. La mayoría de nosotros fuimos perseguidos como desertores y/o subversivos, muchos hemos estado presos. Todos nosotros, salvo dos, que vinieron directamente desde el Kurdistán para la presente reunión, vivimos exilados en Europa. Nos hemos conocido en lucha contra el capital y hoy somos un puñado de internacionalistas que seguimos luchando. A contra corriente, denunciamos, por todas las vías posibles la imagen espectacular y mentirosa, que se ha construido internacionalmente sobre “la revolución en Rojava” y que en los hechos perjudica la verdadera lucha autónoma del proletariado en aquella región y en el mundo.

Continue reading

Posted in Blog - other languages, Español, Other languages | Tagged , , | Comments Off

Lutte de Classe à Oaxaca 2016 (vidéo en français)

| Español | English | Français |

Cette vidéo a été élaborée par des militants mexicains au moment où les faits se produisaient, juste après le massacre de Nochixtlan, dans l’état d’Oaxaca, le 19 juin 2016, quand la police a ouvert le feu contre des manifestants qui bloquaient une route d’accès à une raffinerie.

Après une intense lutte de rue d’environ deux mois, l’Etat a opté pour le pourrissement et l’isolement médiatique pour éteindre le feu qui menaçait de se répandre. Actuellement (début 2017), le conflit n’a pas été résolu, mais les barricades ont disparu et les assemblées où se discutaient comment structurer la lutte ont quasiment disparu aussi.

Pour autant, cette vidéo n’essaye pas d’affirmer des conclusions, compte tenu des contradictions posées par le capital, le prolétariat comme sujet potentiellement révolutionnaire, devrait démontrer dans les faits, jusqu’où peut aller cette rupture avec cette réalité de misère.

À l’heure actuelle, nous assistons sans aucun doute à l’intensification de la lutte de classe à Oaxaca au Mexique. Le conflit actuel nous rappelle celui de l’année 2006, dans lequel notre classe a jailli sur la scène lors d’un grand soulèvement qui fut marqué par un avant et un après.

Bref bilan de la situation actuelle exacerbée après les événements de Nochixtlan, Oaxaca. Pour l’extension et la généralisation des luttes prolétariennes, non seulement à Oaxaca, mais partout dans le monde ! Pour l’autonomie de classe !

A continuación se adjuntan 3 descargables en PDF; “Español, Inglés y Francés”. Mismos que son el texto del vídeo “Lutte de Classe à Oaxaca 2016”.

PDF: Lutte_de_Classe_à_Oaxaca (Français)

PDF: Class_War_in_Oaxaca (English)

PDF: Lucha_de_Clases_en_Oaxaca (Español)

Continue reading

Posted in Blog - french, Dans le Monde Une Classe En Lutte, Français, Guerre de Classe, Internationalisme | Tagged | Comments Off

Třídní válka 05/2016: Na okraj smrti Fidela Castra…

TV5| Čeština | English | Français |

PDF

Kubánská národní televize oznámila 26. listopadu 2016 smrt Fidela Castra, zesnuvšího v „úctyhodném“ věku devadesáti let Fidel Castro. Tohoto starého kontrarevolučního páprdu teď bude oslavovat jak Kuba, která vyhlásila devítidenní státní smutek, tak mezinárodní buržoazní levice (tj. levice a krajní levice buržoazie).

Reprodukcí následujícího příspěvku (a jeho překladem do angličtiny a do češtiny) přidáváme svůj malý kamínek do mozaiky komunistické kritiky: jedná se o text, který Internacionalistická komunistická skupina (IKS) v devadesátých letech publikovala ve své centrální revue a který odhaluje vysoce kontrarevoluční charakter kubánské „komunistické“ strany, „barbudos“ a jejich „nejvyššího vůdce“ Fidela Castra…

Při této příležitosti chceme znovu připomenout, že nikde na světě v celé historii nebyly a nejsou žádné „komunistické země“. SSSR a jeho satelity ve východní Evropě, Čína či Vietnam, Albánie, Nikaragua, Severní Korea nebo Kambodža a dnes Venezuela, Bolívie, Ekvádor či Rojava, nikdy nebyly a ani na počátku 21. století nejsou nic jiného než vulgární mýtus „socialismu v jedné zemi“, mýtus tak drahý všem marxistům-leninistům a stalinistům všech sort. Všechny tyto země jsou od začátku do konce prostě kapitalistické! Protože kde je námezdní práce je nevyhnutelně i kapitál a nic na tom nezmění ani háv „marxistické“ ideologie, reorganizace buržoazie skrze politickou stranu a stát a její snahy (bez trvalé šance na úspěch) deformovat kapitalistické zákonitosti trhu, konkurence a hodnoty.

Continue reading

Posted in Activity of the group - Czech, Bulletin, Bulletin CS, Čeština | Tagged , , | Comments Off