K internetové prezentaci Třídní války!

Na úvod vám zde nepředkládáme, tak jak to bývá obvyklé, rozsáhlý text vysvětlující programové pozice naší skupiny od A až do Z. Následující dokument “Třídní válka“, který tu publikujeme, představuje, spíše než co jiného, pouze stručné shrnutí toho, za čím jako revoluční organizace stojíme. Máme pro to dva důvody, které jsou oba podstatné pro pochopení toho, jaký je a čím má být tento blog.

Za prvé, jsme poměrně nedávno vzniklá skupina, která pochopitelně nedisponuje sto stránkovým programatickým materiálem – takový dokument nelze napsat přes noc ani si jej „vycucat“ z prstu, nerodí se ani z přechytralých intelektuálských debat, ale je výsledkem revoluční programové praxe každé komunistické organizace.

Za druhé, a v souvislosti s prvním důvodem, nás k tomu vede i to, jak jako Třídní válka chápeme sami sebe – tedy jako součást komunistického hnutí. Hlásíme se ke komunistickému programu tak, jak ho naše třída vytvořila a vytváří ve střetech s kapitálem v minulosti i současnosti, bereme za své všechna poučení, která vzešla z jejích porážek i vítězství v bojích proti odcizené a odcizující realitě třídní společnosti. Sami sebe považujeme za součást tohoto boje, smysl existence naší skupiny vidíme mimo jiné právě i v rozvíjení a vyjasňování historického programu tohoto boje.

Našim cílem proto není vytvořit a publikovat zde „pozice naší skupiny“, ale přispívat touto aktivitou k rozvíjení programových pozic celé naší třídy – proletariátu, přispívat k vývoji a zevšeobecnění komunistického hnutí směřujícího k porážce kapitalismu založeného na vykořisťování proletariátu buržoazií a k vytvoření beztřídní společnosti – komunismu.

Vše, co se na blogu Třídní války v budoucnu objeví, bude mít proto jednoho společného jmenovatele – fakt, že jde o příspěvek k rozvoji tohoto programu a tohoto hnutí. A stejně tak všechny texty, letáky, překlady a další dokumenty, které zde kdy v budoucnu publikujeme, považujeme za vyjádření programu Třídní války, za vyjádření komunistického programu a hnutí jako takového, a to bez ohledu na to, zda je jejich autorem naše skupina či jakákoli jiná revoluční organizace nebo jednotlivý militant, a rovněž bez ohledu na to, kdy a kde byly vytvořeny.

Jak už jsme řekli, programové postoje Třídní války, tak jak je zde hodláme vyjadřovat, se nevylíhly v našich hlavách, ale představují sumu zkušeností naší třídy v boji proti kapitálu – komunistický program a našim cílem je napomáhat jeho formulování a znovupřisvojení si proletariátem. Zároveň jsme si vědomi toho, že právě proto, že se tento program rodil a stále rodí v hlubokém a smrtelném střetu mezi pomalým umíráním v námezdním otroctví a životem v beztřídní lidské pospolitosti, ve střetu, kde nebylo a není pro proletariát vždy snadné rozpoznat, kdo a co jsou jeho skuteční nepřátelé, právě proto komunistický program není a nemůže být vyjádřen v nějakém správném „desateru“ existujícím jednou provždy. Věříme, že jedním z úkolů revoluční organizace je právě vyjasňovat tento program, a proto také kritizovat a analyzovat slabiny komunistického hnutí, ať už jsou vyjadřovány v jakékoli podobě boje.

Proto zde publikujeme i takové materiály, které v některém ohledu představují vyjádření historického zájmu naší třídy, ale v jiném zůstávají v zajetí sociálně demokratické vize světa, v zajetí falešného vědomí naší třídy. Snažíme se poukazovat na jejich slabiny a jejich kritikou tak přispívat k tomu, že proletariát v dnešních i budoucích třídních střetech bude bojovat za své vlastní historické zájmy a nikoli za zájmy svých nepřátel.

Ani materiály Třídní války, stejně jako dokumenty jakékoli jiné komunistické organizace, nemohou být těchto slabin ušetřeny. Proto doufáme, že i ony budou používány, diskutovány a podrobovány kritice, tak aby se staly skutečným příspěvkem pro rozvoj komunistického hnutí.

Navzdory tomu, že jsme z organizačních a dalších důvodů nuceni prozatím se spokojit s touto primitivní formou internetové prezentace naší organizace, pevně věříme, že nejdůležitějším stále zůstává její obsah. Vyzýváme tímto všechny čtenáře, aby blog Třídní války nechápali jako projekt jedné organizace, jako soukromé vlastnictví, ale aby jej považovali za jeden z projevů boje naší třídy. Třídy, která se v tomto boji ustavuje jako celosvětová dějinná síla, která skoncuje s kapitalistickou prehistorií a zahájí skutečnou historii lidstva jako pospolitosti lidských bytostí.

Vaše Třídní válka

This entry was posted in Activity of the group - Czech, Čeština. Bookmark the permalink.

Comments are closed.