Okupace rektorátu Aristotelovy univerzity v Soluni proti pracovním agenturám

Komentář TV

Níže naleznete první prohlášení okupace rektorátu Aristotelovy univerzity v Soluni (AUTh). Ta probíhá od 16. března 2009 a je namířena specificky proti pronajímání pracovních sil od agentur na vysokých školách i všude jinde. Byť se jedná o kritiku jedné z nejhorších forem vykořisťování imigrantů i proletářů pocházejících přímo z Řecka (skrytou za smlouvy o subkontraktech o subkontraktech atd.), na rozdíl od prosince 2008 radikálové již nejsou schopni tuto kritiku generalizovat a prohloubit. Povrchně ji sice vztahují ke svým vlastním životům, ale ani v nejmenším nenapadají podstatu celého problému – kapitál a námezdní práci. Jakoby se vykořisťování dělo jen v rámci pracovních agentur a jakoby šlo vykořisťování odstranit dodržováním zákoníku práce ze strany zaměstnavatelů. A jakoby pracovní agentury a pekarizace pracovních podmínek nebyly výsledkem potřeb kapitálu obecně. A ty lze odstranit jedině pokračováním v destrukci kapitalistických společenských vztahů, kterou započala prosincová vzpoura, a nikoli obhajobou „práv pracujících“ v rámci kapitalismu. Toto prohlášení zde tudíž publikujeme spíše jako doklad slabin hnutí, počínajícího rozporu mezi radikální formou akcí a obsahem směřujícím k reformismu. Blog okupace případní zájemci naleznou na www.ergolabies.blogspot.com

***

OD OTEVŘENÉHO SHROMÁŽDĚNÍ OKUPANTŮ REKTORÁTU ARISTOTELOVY UNIVERZITY V SOLUNI

PROTI FIRMÁM PRONAJÍMAJÍCÍM DĚLNÍKY, PROTI PRACOVNÍM AGENTURÁM A OTROKÁŘSKÝM PRACOVNÍM SMLOUVÁM: ANI ZDE, ANI NIKDE JINDE!

  • Pryč s pronájemními firmami
  • Pryč s pronájemním otrokářstvím na Aristotelově univerzitě v Soluni

Konstantina Kuneva je přistěhovalecká dělnice z Bulharska. Pracovala jako uklízečka u státního dopravního podniku ISAP jakožto zaměstnankyně pronájemní firmy (tj. pracovní agentury) OIKOMET. Je militantkou a tajemnicí Odborového svazu údržbářů a uklízeček Atiky (PEKOP) a za svoji syndikalistickou aktivitu již dávno před 22. prosincem 2008, kdy byla cestou domů z práce napadena kyselinou sírovou, dostávala výhrůžky. Ještě dnes je v kritickém stavu, neboť v důsledku onoho vražedného útoku utrpěla velmi vážná poranění životně důležitých orgánů a obličeje.

Útok na Konstantinu Kunevu ani zdaleka nebyl bleskem z čistého nebe. Jednalo se o součást širšího procesu dnešního vynucování pružnosti a prekérnosti pracovních vztahů (částečné úvazky, riskantní pracovní podmínky, neplacené přesčasy, pracovní agentury pronajímající dělníky na základě brigádnických a svévolných smluv jako Adecco atd.) a terorismu a porušování zákoníku práce ze strany zaměstnavatelů (vyhrožování, práce načerno, zfalšované smlouvy, kde se uvádí vyšší mzdy, než dělníci ve skutečnosti dostávají, či dokonce nevyplněné smlouvy, které jsou dělníci nuceni podepisovat atd.). Celou situaci ještě více zhoršuje to, že pro dělníky je stále těžší se organizovat a kolektivně bojovat za svá práva, neboť odbory jsou často zkorumpované, kontrolované buď politickými stranami, nebo samotnými zaměstnavateli. A součástí této reality jsme my všichni, neboť každodenně zakoušíme nejistotu buď přímo, jako současní či budoucí prekérní dělníci, nebo prostě jako lidé, kteří si uvědomují, co se kolem nás děje.

Na Aristotelově univerzitě v Soluni se pronájemnímu otrokářství náramně daří v podobě smluv o provedení práce. Aby pokryla své základní potřeby (například co se týče úklidových služeb a údržby), univerzita uzavírá smlouvy s pronájemními firmami (pracovní agentury). V případě Aristotelovy univerzity se jedná o firmu OEKOLOGIKI, která je součástí stejného konsorcia jako zaměstnavatel Kunevy, OIKOMET. Tyto firmy pak na konkrétní práci zaměstnávají své vlastní lidi a používají své vlastní vybavení. Takto tedy vznikají dva druhy smluvních vztahů: jeden mezi univerzitou a pronájemní firmou a druhý mezi touto firmou a jejími zaměstnavateli, pro něž je výlučným zaměstnavatelem ona firma. V praxi tak vznikají pracovní podmínky podobné podmínkám, které zakoušela Kuneva – prekérnost, žádné pojištění a nejistota, zda budou dočasné smlouvy obnoveny, a rovněž vyhrožování, teror a porušování práv pracujících ze strany zaměstnavatele.

V této organizaci práce na jedné straně stojí ti, kdo se odmítají smířit s vykořisťováním, kdo bojují za lidskou důstojnost a snaží se vymyslet způsoby jak jednat solidárně a spravedlivě. Na opačné straně stojí státní aparát, který pracuje bok po boku s vrahy, zakrývá jejich svinstva a skýtá jim ochranu v médiích, přičemž pokrytecky nabízí údajný „dialog“ s pracujícími v marné snaze uklidnit rozbouřenou situaci.

V reakci na to vše jsme se rozhodli sjednotit a jednat společně. My, studenti, pracující a nezaměstnaní lidé, jsme založili Iniciativu proti pronájemním firmám (pracovním agenturám) na Aristotelově univerzitě. Naším cílem je vyjádřit solidaritu s Konstantinou Kunevou a pustit se do účinné akce proti pronájemnímu otrokářství. Požadujeme odchod všech pronájemních firem z AUTh a zaměstnání jejich dělníků na plný úvazek samotnou univerzitou.

Požadujeme:

  • ukončení pronájemních kontraktů na AUTh
  • stálé zaměstnání pro všechny pracující, Řeky i přistěhovalce, na AUTh
  • nové smlouvy, které by zaručovaly stálé, důstojné a stabilní zaměstnání
  • pryč s vrahy z OIKOMET-OEKOLOGIKI
  • pryč se všemi pronájemními firmami a všemi soukromými společnostmi z univerzity
This entry was posted in Blog - česky, Čeština, Řecko 2008-2009. Bookmark the permalink.

Comments are closed.